دید و بازدید نوروزی مسئولین با مددجویان

دید و بازدید نوروزی دکتر ابریشمی راد، شهردار کاشانیِ شهرستان شاهین شهر با فرزندان تحت پوشش بهزیستی در خانه های کودک و نوجوان