اطلاعات تماس با مسوولین اداره بهزستی کاشان

  • معاون مدیر کل و رئیس بهزیستی کاشان

ام البنین متقی نژاد
تلفن: ۵۵۳۳۰۱۹۹ و ۵۵۳۳۰۷۷۷-۰۳۱
نمابر: ۵۵۳۳۴۴۳۳
آدرس: میدان شورا – بلوار شهیدان خاندایی – اداره بهزیستی شهرستان کاشان
  • معاونت بهزیستی و مسوول  امورتوانبخشی بهزیستی کاشان

سید جواد ثنائی
تلفن :۵۵۳۳۴۴۳۶- ۰۳۱ یا تلفن ۵۵۳۳۰۱۹۹  و ۵۵۳۳۰۷۷۷- ۰۳۱ داخلی ۱۵۸
نمابر:۵۵۳۳۴۴۳۶-۰۳۱
آدرس: میدان شورا – بلوار شهیدان خاندایی – اداره بهزیستی شهرستان کاشان
  • مسول مشارکتهای بهزیستی کاشان

سید احسان علوی
تلفن مستقیم :۵۵۳۳۹۳۹۹-۰۳۱ یا تلفن ۵۵۳۳۰۱۹۹  و ۵۵۳۳۰۷۷۷- ۰۳۱ داخلی ۱۴۴و ۱۴۳
آدرس: میدان شورا – بلوار شهیدان خاندایی – اداره بهزیستی شهرستان کاشان
  • کارشناسان مسول امور اجتماعی بهزیستی کاشان

 فروزنده روحانی
تلفن مستقیم :۵۵۳۳۶۰۴۱-۰۳۱ یا تلفن ۵۵۳۳۰۱۹۹  و ۵۵۳۳۰۷۷۷- ۰۳۱ داخلی ۱۵۶ و ۱۵۷
آدرس: میدان شورا – بلوار شهیدان خاندایی – اداره بهزیستی شهرستان کاشان
  • امور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی کاشان

مریم توکلی و مه آسا سالک
تلفن :۵۵۳۳۲۰۲۰- ۰۳۱ یا تلفن ۵۵۳۳۰۱۹۹  و ۵۵۳۳۰۷۷۷- ۰۳۱ داخلی ۱۶۲ و ۱۴۸
نمابر:۵۵۳۳۲۰۲۰-۰۳۱
آدرس: میدان شورا – بلوار شهیدان خاندایی – اداره بهزیستی شهرستان کاشان
  • مسوول  امورمالی بهزیستی کاشان

سید وحید ساداتی نژاد
تلفن :۵۵۳۳۶۰۴۰- ۰۳۱ یا تلفن ۵۵۳۳۰۱۹۹  و ۵۵۳۳۰۷۷۷- ۰۳۱ داخلی ۱۵۱
آدرس: میدان شورا – بلوار شهیدان خاندایی – اداره بهزیستی شهرستان کاشان
  • مسوول  روابط عمومی اداره بهزیستی کاشان

لیلا خیامی پور
مستقیم :۵۵۳۳۴۴۳۴ و تلفن  :۵۵۳۳۰۷۷۷ و ۵۵۳۳۰۱۹۹ -۰۳۱ داخلی ۱۵۴
نمابر: ۵۵۳۳۴۴۳۴
آدرس: میدان شورا – بلوار شهیدان خاندایی – اداره بهزیستی شهرستان کاشان
  • کارشناس مسوول  اشتغال اداره بهزیستی کاشان

سید احسان علوی
مستقیم :۵۵۳۳۹۳۹۹و تلفن  :۵۵۳۳۰۷۷۷ و ۵۵۳۳۰۱۹۹ -۰۳۱ داخلی ۱۴۴
 
آدرس: میدان شورا – بلوار شهیدان خاندایی – اداره بهزیستی شهرستان کاشان
  • مسوول  بسیج اداره بهزیستی کاشان

زهرا صادقی
مستقیم :۵۵۳۳۹۳۹۸
 
آدرس: میدان شورا – بلوار شهیدان خاندایی – اداره بهزیستی شهرستان کاشان