خدمات معاونت توانبخشی

آموزش مهارتهای زندگی به معلولین  ( LSE)

اخذ موافقت اصولی و پروانه فعالیت مراکز خصوصی

ارائه خدمات اجتماعی به خدمت گیرندگان تحت پوشش

بیمه مکمل درمان معلولان

پرداخت حق بیمه سهم کارگر معلول به کارفرما

پرداخت کمک هزینه به دانشجویان معلول

پرداخت کمک هزینه نگهداری در توانبخشی

توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)

حل مشکل بینایی

خدمات گفتار درمانی

درخواست مجوز تأسیس مراکز توان بخشی خصوصی

مراکز نگهداری از سالمندان

 

تماس با دفاتر:

معاون توانبخشی

مدیرکل دفتر توانبخشی معلولین جسمی، حرکتی، حسی

مدیر کل دفتر معلولین ذهنی

مدیر کل دفتر توانبخشی سالمندان

رییس ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن

رئیس ستاد توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)

معاونت توانبخشی

معاونت توانبخشی مجموعه‌ای است که اقدامات هدفمند را، در جهت قادر سازی شخص معلول، بمنظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، ذهنی روانی، اجتماعی و حفظ این تواناییها انجام میدهد. بر این اساس فعالیت عمده این مجموعه تغییر زندگی معلولین برای استقلال بیشتر می‌باشد.

این اقدامات در قالب (ابعاد توانبخشی) که در زیر تعریف می شود، انجام می‌پذیرد.

۱- توانبخشی اجتماعی Social Rehabilitation:

توانبخشی اجتماعی و روانی، شرایط انطباق و پذیرش معلولیت را برای فرد آسیب دیده فراهم می‌کند. انطباق با شرایط معلولیت، فرایندی است که زمان مورد نیاز آن در افراد مختلف، متفاوت است اولین اقدام در این توانبخشی، “ارزشیابی فرد معلول” است که از طریق مشاهده، مصاحبه و جمع آوری اطلاعات از سایر منابع، انجام می گیرد.

این کار توسط مددکار اجتماعی انجام می‌شود. مددکار نقشی چند بعدی بعنوان آموزش دهنده، تسهیل کننده روابط اجتماعی، حامی و مدافع فرد معلول و خانواده در سیستمهای اجتماعی ایفا می‌نماید.

۲- توانبخشی آموزشی Educational Rehabilitation:

منظور از توانبخشی آموزشی، برنامه ویژه‌ای است که می‌تواند نیازهای آموزشی خاص کودکان معلول را برآورده سازد. برای   چنین کاری ممکن است ابزارهای خاص، روشهای آموزش و تجهیزات ویژه مورد نیاز باشد. یک رویکرد منظم آموزشی برای کودکان معلول دارای سه مرحله است:

۱- انتخاب هدف آموزشی
۲- انتخاب روش آموزشی مناسب
۳- ارزشیابی پیشرفت برنامه
توانبخشی آموزشی شامل برنامه های ذیل می باشد

الف – برنامه آموزشی انطباقی:

۱- برنامه آموزشی امور خودیاری Self help به افراد کم توان ذهنی
۲- برنامه آموزشی تحرک و جهت یابی Mobility&Orientation به افراد نابینا
۳- برنامه تربیت شنیداری Auditory Training برای افراد کم شنوا
۴- برنامه آموزش شیوه‌های ایجاد ارتباط غیرکلامی و روش ارتباط کلی به افراد ناشنوا
۵ –  آموزش انجام مهارتهای خودیاری و مهارتهای روزانه به انواع معلولیتهای جسمی حرکتی

ب – برنامه سوادآموزی Literate   افراد معلول

۱- سوادآموزی کم توانان ذهنی درحد آموزش پذیر Mild.M.R
۲- سوادآموزی افراد مبتلا به اختلالات بینایی
۳- سوادآموزی افراد بااختلالات شنیداری
۴- سوادآموزی معلولین جسمی و حرکتی

۳ – توانبخشی حرفه ای

تعریف: آن جزء مداوم و روند هماهنگ توانبخشی که شامل تهیه مقدمات خدمات حرفه ای، آموزش حرفه ای و کاریابی ویژه می‌شود تا فرد معلول بتواند احساس امنیت کند و اشتغال مناسبی کسب نماید.خدمات توانبخشی حرفه ای بایستی برای کلیه افراد معلول بدون توجه به ریشه و ماهیت معلولیت و سن ایشان وجود داشته باشد و امیدی منصفانه نسبت به یافتن اشتغال مناسب و مطمئن و ثابت بوجود آورد.