خدمات سازمان بهزیستی

در این بخش می توانید با خدماتی که از سوی سازمان بهزیستی کشور به جامعه هدف ارائه می شود و نحوه ارائه آنها آشنا شوید.