خدمات معاونت پیشگیری

معاونت امور فرهنگی و پیشگیری

معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۷۱ به عنوان یکی از معاونت‌های سازمان بهزیستی که متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها می‌باشد تأسیس شد.

مأموریت معاونت:

مأموریت معاونت امور فرهنگی و پیشگیری کاهش بار ناشی از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها از طریق کاهش بروز و شیوع آنها و ارتقای فرهنگ سلامت در سطح جامعه می‌باشد.

اهداف معاونت:

۱. شناسایی علل بروز معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی
۲. کاهش مداوم بروز، توسعه و شدت معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی
۳. اصلاح یا تغییر عوامل محیطی که به طور غیرمستقیم در بروز معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی تأثیر دارند (از طریق کاهش عوامل مخاطره‌آمیز و افزایش عوامل محافظتی)
۴. ارتقای سطح سلامت از طریق ارتقای فرهنگ پیشگیری در جامعه، گسترش مهارت‌های زیستی (اعم از زیست‌شناختی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی)، و توانمندسازی

معاونت با تقسیم اهداف خود در شش حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد، مشاوره و خدمات روانشناختی، پیشگیری از معلولیت‌ها، کنترل ایدز و تحقیق و توسعه، به فعالیتها می‌پردازد.

بخشهای مختلف این معاونت شامل:

دفتر پیشگیری از معلولیتها

دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی

دفتر پیشگیری و امور اعتیاد

دفتر تحقیق و توسعه

کمیته کنترل ایدز