خدمات معاونت اجتماعی

۱– قادرسازی: ارائه خدمات قادرسازی به افراد و گروههائی که بنا به دلایل اقتصادی اجتماعی و تربیتی و فرهنگی از روال عادی زندگی بازمانده ودر وضعیت اضطراری قرار دارند.

۲– ارائه خدمات مددکاری و مشاوره‌ای: شامل مصاحبه، بازدید منزل وسایر روشها جهت آشنایی با وضعیت اقتصادی ، اجتماعی خانوادگی، جسمی، روحی وفرهنگی خانواده وارزیابی نیازهای مددجویان.

۳- ارائه خدمات حمایتی مادی و معنوی به خانواده‌های بی سرپرست و نیازمند که به دلایلی از قبیل فوت، زندانی‌شدن، مفقودالاثر شدن و یا به سربازی رفتن سرپرست، طلاق و … فاقد سرپرست بوده و قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی خود نیستند.

۴– پرداخت کمکهای مالی: از طریق: پرداخت مستمری ماهیانه ، کمک هزینه تحصیلی و آموزشی و خدمات بیمه‌ای کمکهای موردی غیرمستمر (مسکن، پوشاک، لوازم زندگی، سرمایه کار، جهیزیه و …) اشتغال و اشتغالزائی

۵– ارائه آموزشهای پیش دبستانی: در مهدهای کودک از سنین ۳ ماهه تا ۶ ساله با نظارت بر فعالیت مهدهای کودک دولتی خودکفا و خصوصی.

۶– مراقبت شبانه روزی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و جلب مشارکت مردم و افراد خیّر در امر مراقبت از فرزندان و ایجاد و توسعه مراکز شبانه‌روزی .

۷– مقابله با ناسازگاریها، انحرافات، اصلاح و ارشاد منحرفین اجتماعی جهت قادرسازی گروههای آسیب پذیر و آسیب دیده اجتماعی برای بازگشت به زندگی سالم خانوادگی و اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی

۸– ارائه خدمات آموزشی، عقیدتی، تربیت بدنی، فرهنگی وبرقراری اردوهای تربیتی برای جوانان و نوجوانان تحت پوشش در جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خدمات فوق در قالب فعالیتهای زیر ارائه می‌گردد: • امور شبه خانواده • امور آسیب دیدگان اجتماعی • امور زنان و خانواده • امور کودکان و نوجوانان • خدمات بهزیستی روستایی

تماس با دفاتر:

معاون امور اجتماعی

مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان

مدیر کل دفتر امور شبه خانواده

میر کل دفتر امور زنان و خانواده

مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی