پویش آرزوی ساختن یک خونه زندگی

پویش مردمی آرزوی ساختن یک خونه زندگی

مسکن مددجویان

* آرزوی ساختن یک خونه زندگی*
یکی از اهداف پویش «مثبت ماه» برآوردن آرزوی ساختن یک خانه و زندگی (تامین جهیزیه مددجویان) برای جامعه هدف سازمان بهزیستی است. شماره گیری کد دستوری #۲۰۰۲*۶۶۵۵*
و شماره کارت
۶۳۶۷۹۵۷۰۸۲۰۹۲۳۸۳
به نام اداره کل بهزیستی استان اصفهان نزد بانک مرکزی و یا ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۲۳ روش های همدلی در این پویش است.