با خرید بسته اینترنت، شارژ و پرداخت قبوض می توانیم حامی مددجویان بهزیستی باشیم.

حامی مددجویان نیازمند باشیم.