کارشناسان بهزیستی و بنیاد شهید شهرستان کاشان با حضور در منزل شهید رضا هادیزاده از دو خواهر ناشنوای این شهید والامقام دلجویی نمودند

بازدید کارشناسان بنیاد شهید و امور ایثارگران و بهزیستی از خانواده ی شهید دارای دو معلول در شهرستان کاشان

بازدید از خانواده ی شهید هادیزاده

بازدید کارشناسان بنیاد شهید و امور ایثارگران و بهزیستی از خانواده ی شهید دو معلولی در شهرستان کاشان
کارشناسان بهزیستی و بنیاد شهید شهرستان کاشان با حضور در منزل شهید والامقام، رضا هادیزاده از وضعیت دو خواهر ناشنوای این شهید اطلاع یافته و از این عزیزان دلجویی نمودند
به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان، در این بازدید، کارشناسان ضمن گفتگو با این خانواده، در جریان مشکلات آنها قرار گرفته و قول مساعد جهت پیگیری و رفع مشکلات، برای این دو خواهر ناشنوایی مطلق، که تاکنون تحت پوشش بهزیستی نبوده اند، دادند.
در ادامه ی این دیدار مقرر گردید تا به منظور خدمت رسانی مطلوب تر به خانواده های ایثارگر تحت پوشش بهزیستی، با بروز آوری بانک اطلاعات بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کاشان، از خانواده های ایثارگرانی که به نحوی یکی از افراد آنان تحت پوشش بهزیستی می باشد اطلاعات جامع تر و کامل تری در اختیار بهزیستی قرار گیرد.