صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

موشن گرافی | طرح غربالگری شنوایی نوزادان

طرح غربالگری شنوائی کودکان نوزادان

کم شنوایی یکی از شایعترین معلولیتهاست. معمولا نشانه ای ندارد و اگر با دستگاه های مخصوص شناسایی نشود خانواده بین ۲ تا ۳ سالگی  متوجه کم شنوایی کودکش میشوند، که دیگر اقدامات درمانی و توانبخشی موثر نیست و این موضوع باعث عدم رشد گفتار و زبان کودک می شود.کم شنوایی یکی از شایعترین معلولیتهاست. معمولا نشانه ای ندارد و اگر با ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister