صفحه اصلی | خدمات سازمان | معاونت اجتماعی

معاونت اجتماعی

فرزند خواندگی

تعريف: فرزندخواندگي عبارت است از اعطای سرپرستي كودكان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستي سازمان بهزيستي به خانواده هاي متقاضي كه واجدالشرايط قانون جاري حمايت از كودكان بي سرپرست باشند. كودكاني به فرزندي سپرده خواهند شد كه والدين يا جد پدري آنها، شناخته شده نباشد. از طرف ديگر اين كودكان بايد تحت سرپرستي سازمان بهزيستي قرار گرفته باشند، به عبارتي قبل ...

ادامه مطلب

خدمات معاونت اجتماعی

معاونت اجتماعي اين معاونت مسئول ارائه و انجام برنامه‌هاي خدمات اجتماعي بشرح زير است: 1– قادرسازي: ارائه خدمات قادرسازي به افراد و گروههائي كه بنا به دلايل اقتصادي اجتماعي و تربيتي و فرهنگي از روال عادي زندگي بازمانده ودر وضعيت اضطراري قرار دارند. 2- ارائه خدمات مددكاري و مشاوره‌اي: شامل مصاحبه، بازديد منزل وساير روشها جهت آشنايي با وضعيت اقتصادي ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister