خبر خوب: آزمون های استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت برگزار می شود.

اشتغال معلولین

لینک سایت خبر استخدام