صفحه اصلی | خدمات سازمان | معاونت توانبخشی | خدمات معاونت توانبخشی

خدمات معاونت توانبخشی

آموزش مهارتهای زندگی به معلولین  ( LSE)

اخذ موافقت اصولی و پروانه فعالیت مراکز خصوصی

ارائه خدمات اجتماعي به خدمت گيرندگان تحت پوشش

بیمه مکمل درمان معلولان

پرداخت حق بیمه سهم کارگر معلول به کارفرما

پرداخت کمک هزینه به دانشجویان معلول

پرداخت كمك هزينه نگهداري در توانبخشي

توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)

حل مشکل بینایی

خدمات گفتار درمانی

درخواست مجوز تأسیس مراکز توان بخشی خصوصی

مراکز نگهداری از سالمندان

تماس با دفاتر:

معاون توانبخشی

مدیرکل دفتر توانبخشی معلولین جسمی، حرکتی، حسی

مدیر کل دفتر معلولین ذهنی

مدیر کل دفتر توانبخشی سالمندان

رییس ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن

رئیس ستاد توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)


معاونت توانبخشي

معاونت توانبخشي مجموعه‌اي است كه اقدامات هدفمند را، در جهت قادر سازي شخص معلول، بمنظور دست يابي به سطح نهايي توانايي و عملكرد جسمي، حسي، ذهني رواني، اجتماعي و حفظ اين تواناييها انجام ميدهد. بر اين اساس فعاليت عمده اين مجموعه تغيير زندگي معلولين براي استقلال بيشتر مي‌باشد.

اين اقدامات در قالب (ابعاد توانبخشي) كه در زیر تعريف مي شود، انجام مي‌پذيرد.

1- توانبخشي اجتماعي Social Rehabilitation:

توانبخشي اجتماعي و رواني، شرايط انطباق و پذيرش معلوليت را براي فرد آسيب ديده فراهم مي‌كند. انطباق با شرايط معلوليت، فرايندي است كه زمان مورد نياز آن در افراد مختلف، متفاوت است اولين اقدام در اين توانبخشي، “ارزشيابي فرد معلول” است كه از طريق مشاهده، مصاحبه و جمع آوري اطلاعات از ساير منابع، انجام مي گيرد.

اين كار توسط مددكار اجتماعي انجام مي‌شود. مددكار نقشي چند بعدي بعنوان آموزش دهنده، تسهيل كننده روابط اجتماعي، حامي و مدافع فرد معلول و خانواده در سيستمهاي اجتماعي ايفا مي‌نمايد.

2- توانبخشي آموزشي Educational Rehabilitation:

منظور از توانبخشي آموزشي، برنامه ويژه‌اي است كه مي‌تواند نيازهاي آموزشي خاص كودكان معلول را برآورده سازد. براي   چنين كاري ممكن است ابزارهاي خاص، روشهاي آموزش و تجهيزات ويژه مورد نياز باشد. يك رويكرد منظم آموزشي براي كودكان معلول داراي سه مرحله است:

1- انتخاب هدف آموزشي
2- انتخاب روش آموزشي مناسب
3- ارزشيابي پيشرفت برنامه
توانبخشي آموزشي شامل برنامه هاي ذيل مي باشد

الف – برنامه آموزشي انطباقي:

1- برنامه آموزشي امور خودياري Self help به افراد كم توان ذهني
2- برنامه آموزشي تحرك و جهت يابي Mobility&Orientation به افراد نابينا
3- برنامه تربيت شنيداري Auditory Training براي افراد كم شنوا
4- برنامه آموزش شيوه‌هاي ايجاد ارتباط غيركلامي و روش ارتباط كلي به افراد ناشنوا
5 –  آموزش انجام مهارتهاي خودياري و مهارتهاي روزانه به انواع معلوليتهاي جسمي حركتي

ب – برنامه سوادآموزي Literate   افراد معلول

1- سوادآموزي كم توانان ذهني درحد آموزش پذير Mild.M.R
2- سوادآموزي افراد مبتلا به اختلالات بينايي
3- سوادآموزي افراد بااختلالات شنيداري
4- سوادآموزي معلولين جسمي و حركتي

3 – توانبخشي حرفه اي

تعريف: آن جزء مداوم و روند هماهنگ توانبخشي كه شامل تهيه مقدمات خدمات حرفه اي، آموزش حرفه اي و كاريابي ويژه مي‌شود تا فرد معلول بتواند احساس امنيت كند و اشتغال مناسبي كسب نمايد.خدمات توانبخشي حرفه اي بايستي براي كليه افراد معلول بدون توجه به ريشه و ماهيت معلوليت و سن ايشان وجود داشته باشد و اميدي منصفانه نسبت به يافتن اشتغال مناسب و مطمئن و ثابت بوجود آورد.

4- توانبخشي پزشکي

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister