صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

روز ارتش جمهوری اسلامی ايران اصل 143 قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران مي گويد: “ارتش جمهوری اسلامی ايران، پاسداری از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوری اسلامی كشور را بر عهده دارد.” اصل 144 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز تصريح دارد كه: “ارتش جمهوری اسلامی ايران، بايد ارتشی مكتبی و مردمی باشد و از افراد شايسته استفاده كند ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister