صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

آسایشگاه سالمندان و معلولین گلابچی موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ در سیستم مدیریت کیفیت شد.

مجتمع سالمندان و معلولین گلابچی کاشان موفق به تمدید گواهینامه ایزو ۹۰۰۱-۲۰۰۸ در طی ممیزی نهایی سیستم مدیریت کیفیت، از شرکتMIC  انگلستان شد. بر اساس ممیزی بعمل آمده در این مرکز ، و پس از صدور این گواهی نامه که مبنی بر پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر تر می باشد باری دیگر ، این آسایشگاه واجد شرایط دارا بودن گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸، شناخته شد و ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister