صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

هفته وحدت اسلامی

دیری است آوای بلند مؤذنان از فراز مناره ها جهان رابه رویش می خواند. مناره ها با اذان قامت افراشته تر می شوند. سالهاست که بشر از فراز نام محمد(ص) عرش را به تماشا می نشیند. این نام نجیب از پسِ قرنها همچنان تابناک و درخشان باقی مانده است. نامی که تاریخ با تمام شکوهش در برابر آن بزرگ مرد ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister