صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

برپائي نمايشگاه توانمنديهاي جامعه هدف بهزيستي کاشان

برپائی نمایشگاه توانمندیهای جامعه هدف بهزیستی کاشان همزمان با سی وسومین سالگردتاسیس سازمان بهزیستی وبا هدف ارائه توانمندیها وقابلیتهای جامعه هدف ،اداره بهزیستی کاشان اقدام به برپائی نمایشگاهی از آثارمددجويان وتوانخواهان تحت پوشش این عزیزان نموده است.در این نمایشگاه توانخواهان ومددجویان مراکز تحت نظارت آثار تولیدی هنری، فرهنگی ، صنایع دستی و … از قبیل انواع شیرینی ،بسته های سبزیجات ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister