صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

چگـونه به کـودکان مهـرورزی کنیـم ؟

  احتیاج کودک به محبت از نظر علمی قابل انکار نیست و طفل از مورد محبت قرار گرفتن احساس خوشحالی و صمیمیت می کند و نیازهای روحی اش برآورده می شود. کودک و به طور کلی انسانها میل دارد از دیگران محبت ببینند و حتی در مواردی ممکن است برای جلب محبت دیگران به خود صدمه وارد آورند. همچنین او ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister