صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

12 اردیبهشت ،روز گرامیداشت مقام شامخ معلم گرامیباد

هنوز صدای گامهایش طنین انداز خاطرات من است. هنوز زمزمه گرم محبتش گوش نواز روح من است و هنوز اخم او را به هنگام درس جواب دادن به خاطر دارم که چگونه در عین رافت ،برافروخته می شد ،اگر پاسخی به او می دادم  چطور با مهربانی به من تذکر می داد .چگونه دستان مهربانش را بر روی دستان من ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister