صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

با فقرا نفس می کشید، با آنها درد دل می کرد و می گریست

زندگی در کنار انسان های والایی که قدر لحظه لحظه عمر خود را می شناسند و هیچ گوهری را چون زمانی که برای خدمت به مردم در اختیارشان قرار گرفته است، ارزشمند نمی دانند فرصت والایی است که نصیب هر فردی نمی شود. اکنون بهزیستی بعد از سه دهه همچنان میراث دار اهداف شهید دکتر فیاض بخش اسطوره ای که ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister