صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

عملکرد واحد توانبخشی بهزیستی کاشان در سال ۹۸

پوستر عملکرد واحد توانبخشی بهزیستی کاشان سال 1398

💢 تعداد افراد دارای معلولیت در شهرستان کاشان: ۵۰۲۶ نفر . 💢 تحت پوشش شهری: ۴۱۸۶ نفر . 💢 تحت پوشش روستایی: ۸۴۰ نفر 💢 پرداخت مستمری ماهیانه به ۹۴۴ نفر . 💢 پرداخت کمک هزینه معیشت توان بخشی ۲۵۵ نفر . 💢پرداخت حق پرستاری عزیزان ضایعه نخاعی ۱۲۶ نفر . 💢 نگهداری در مراکز شبانه روزی )سالمندان،ذهنی،جسمی حرکتی( ۴۶۰ ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin