صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

كميسيون پزشكي موضوع ماده 3

نوان: دستورالعمل كميسيون پزشكي موضوع ماده 3 آئين نامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي معلولين حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كار و معلولين عادي – تاريخ تصويب: فروردين 1369 ماده 1- هدف : نحوه انجام كار كميسيون پزشكي موضوع ماده 3 آئين نامه اجرايي مصوبه 45664/ت 652 مورخ 1368/5/30 هيات وزيران مربوط به قانون بازنشستگي مصوبه ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister