صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

آماده سازي شغلي جامعه هدف چرا وچگونه؟

دوره آموزشي آماده سازي شغلي ويژه كارشناسان ومددكاران حوزه امور اجتماعي وتوانبخشي ادارات بهزيستي منطقه دو اداره كل بهزيستي استان اصفهان در شهرستان كاشان برگزار شد.  اين دوره آموزشي،با حضور خانم حسين زاده –كارشناس مسئول  كارآفريني واشتغال اداره كل بهزيستي استان اصفهان –صديقيان –  -وبيش از 40نفر از كارشناسان امور توانبخشي واموراجتماعي ادارات بهزيستي شهرستان هاي كاشان ،آران وبيدگل ونطنز ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister