صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست

هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند. ماده 1 : هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند. ماده 2 : اين سرپرستي به منظور تامين منافع مادي و ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister