صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

قانون تشكيل شوراي ملي سالمندان

ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی به سالمندان ماده 1- منظور از سالمند در اين آيين نامه كليه افراد 60 سال و بالاتر مي باشند. ماده 2 – منظور از ساماندهي، بهبود روش زندگي و ارتقاي كيفيت آن  ايجاد رضايت از زندگي در سالمندان از طريق ارائه خدمات رفاهي، بهداشتي، درماني و توانبخشي مي باشد كه با رعايت سياستها ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister