صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

قانون تأمین اجتماعی

به ‌منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی واستقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی‌،همچنین تمركز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی وسرمایه‌گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخایر، سازمان‌مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی‌» تشكیل می‌گردد. قانون تأمین اجتماعی‌ فصل اوّل‌: تعاریف ـ كلیات‌ ماده 1 ـ به‌منظور اجرا و تعمیم و ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister