صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان 318 هزار تومان تعیین شد

هیئت وزیران بر اساس قانون نحوه پرداخت عیدی و قانون مدیریت خدمات کشوری، عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان را318 هزار تومان تعیین کرد. هیئت دولت بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و باتوجه به قانون نحوه پرداخت عیدی و قانون مدیریت خدمات کشوری عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان را 318 هزار تومان تعیین کرد. به ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister