صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

شهادت امام جعفر صادق (ع)

  حضرت صادق(علیه السلام ) درماه شوال سال یکصد و چهل وهشت به سبب انگور زهرآلوده که منصور به آن حضرت خورانیده بود، وفات کرد وبه شهادت رسید.  ودروقت شهادت از سن مبارکش شصت وپنج سال گذشته بود. درکتابهای معتبر معین نکرده اند که کدام روز ازشوال بوده است ولی صاحب کتاب جنات الخلود که محقق ماهریست بیست و پنجم آن ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister