صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

سه انتصاب جدید در سازمان بهزیستی

طی احکامی جداگانه از سوی سرپرست سازمان بهزیستی، سرپرست حوزه ریاست، مشاور رئیس و رئیس گروه مشاوران جوان سازمان بهزیستی کشور و سرپرست سازمان بهزیستی استان تهران منصوب شدند. دکتر احمد اسفندیاری در احکامی جداگانه آقایان مهندس حمیدرضا شیران، هادی بهداد و علی هاشم مطوریان را به ترتیب به عنوان سرپرست حوزه ریاست، مشاور رئیس و رئیس گروه مشاوران جوان سازمان بهزیستی کشور و سرپرست سازمان بهزیستی استان تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister