صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

سازمان بهزیستی کوچک می شود

معاون پشتیبانی و امور مجلس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اجرای ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری از کاهش دو معاونت و 9 دفتر در سازمان بهزیستی کشور خبر داد. مهدی علیپور با اشاره به ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: بر اساس این قانون سازمانها موظفند معاونتهای خود را به سه معاونت و 15 دفتر و اداره کل کاهش دهند.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister