صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

قانون تأمین حقوق زنان و كودكان بی‌سرپرست‌

مصوب 1371/8/24 ماده1ـ به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شؤون و حقوق  اجتماعی زن و كودك‌بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یكم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، زنان و كودكان بی‌سرپرستی كه تحت پوشش قوانین حمایتی‌دیگری نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد. ماده2ـ مشمولان ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister