صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

واگذاري قيوميت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به این سازمان

عنوان: قانون واگذاري قيوميت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تازمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح ماده واحده – دركليه مواردي كه سازمان بهزيستي كشور متكفل امور فرد محجوري ميگردد كه محتاج نصب قيم باشد مكلف است جهت نصب قيم موضوع رابه مراجع قضايي مربوطه اعلام نمايد.تازماني كه دادگاه فرد معيني را به عنوان قيم نصب نكرده ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister