صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

با احساس پوچي چه كنيم؟

در اين دنيا هيچ مشكلى نيست كه آسان نشود، هيچ دردى نيست كه درمان نداشته باشد، هيچ غمى بى پاياننيست، هيچ دريايى بى ساحل نيست، انتظار ممكن است طولانى باشد، اما سرانجامش فَرَج است. شما به خوبي مي دانيد با غم و غصّه و اظهار ضعف و افسردگى , نااميدى و بى حركت بودن هيچ مشكلى حل نمى شود. امتياز ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister