صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

آگهی تشکیل جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی مصرف بهزیستی کاشان

احتراما بدینوسیله به آگاهی میرساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان بهزیستی کاشان روز پنج شنبه تاریخ 30 اردیبهشت 1389 در محل سالن جدیدالحداث تعاونی برگزار می شود.لذا خواهشمنداست راس ساعت اعلام شده در جلسه شرکت فرمائید.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister