صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

توزیع دعوتنامه دریافت سهام عدالت زنان سرپرست خانوار کاشان آغاز شد

نابر گزارش مسوول مشارکتهای مردمی اداره بهزیستی کاشان بیش از 2000 برگه دعوتنامه دریافت سهام عدالت زنان سرپرست خانوار که در شهریور ماه 88 ثبت نام شده بود اآماده تحویل میباشد. سید جواد ثنائی اعلام کرد زنان سرپرست خانوار که در مرحله قبل ثبت نام نموده اند می تواند با در دست داشتن اصل شناسنامه ،اصل کارت ملی و تصویر آن به اداره بهزیستی کاشان مراجعه و فرم مذکور را اخذ نمایند. ثنائی افزود مشمولین مرحله سیزدهم طرح واگذاری سهام می توانند پس از اخذ فرم دعوتنامه با مراجعه به شرکت تعاونی شهرستان نسبت به تطبیق با شرایط واگذاری سهام اقدام نمایند.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister