صفحه اصلی | تماس با | اطلاعات تماس با شهرستان

اطلاعات تماس با شهرستان

اطلاعات تماس با شهرستان های استان اصفهان

اطلاعات تماس با شهرستان های استان اصفهان شهرستان ها به همراه مدیر و شماره تماس رئیس بهزیستی شهرستان کاشان تلفن: ۵۵۳۳۰۱۹۹-۵۵۳۳۰۷۷۷-۰۳۱   فکس: ۵۵۳۳۴۴۳۴ خیابان مدرس – بلوار شهیدان خاندایی – اداره بهزیستی شهرستان کاشان رئیس بهزیستی شهرستان شهرضا تلفن: ۲۲۲۰۷۰۱-۰۳۲۱   فکس: ۲۲۲۰۷۰۱ میدان شهدا، بلوار شهید مطهری رئیس بهزیستی شهرستان فریدن تلفن: ۴۲۲۲۶۵۰-۰۳۷۲   فکس: ۴۲۲۲۶۵۰ داران، خیابان گلستان شهداء، روبروی بنیاد ۱۵ خرداد ...

ادامه مطلب

اطلاعات تماس با مسوولین اداره بهزستی کاشان

معاون مدیر کل و رئیس بهزیستی کاشان ام البنین متقی نژاد تلفن: ۵۵۳۳۰۱۹۹ و ۵۵۳۳۰۷۷۷-۰۳۱ نمابر: ۵۵۳۳۴۴۳۳ آدرس: میدان شورا – بلوار شهیدان خاندایی – اداره بهزیستی شهرستان کاشان … معاونت بهزیستی و مسوول  امورتوانبخشی بهزیستی کاشان سید جواد ثنائی تلفن :۵۵۳۳۴۴۳۶- ۰۳۱ یا تلفن ۵۵۳۳۰۱۹۹  و ۵۵۳۳۰۷۷۷- ۰۳۱ داخلی ۱۵۸ نمابر:۵۵۳۳۴۴۳۶-۰۳۱ آدرس: میدان شورا – بلوار شهیدان خاندایی – ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister