صفحه اصلی | اسناد و قوانین | قوانین (صفحه 3)

قوانین

كميسيون پزشكي موضوع ماده 3

نوان: دستورالعمل كميسيون پزشكي موضوع ماده 3 آئين نامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي معلولين حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كار و معلولين عادي – تاريخ تصويب: فروردين 1369 ماده 1- هدف : نحوه انجام كار كميسيون پزشكي موضوع ماده 3 آئين نامه اجرايي مصوبه 45664/ت 652 مورخ 1368/5/30 هيات وزيران مربوط به قانون بازنشستگي مصوبه ...

ادامه مطلب

قانون تأمین حقوق زنان و كودكان بی‌سرپرست‌

مصوب 1371/8/24 ماده1ـ به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شؤون و حقوق  اجتماعی زن و كودك‌بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یكم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، زنان و كودكان بی‌سرپرستی كه تحت پوشش قوانین حمایتی‌دیگری نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد. ماده2ـ مشمولان ...

ادامه مطلب

قانون تأمین اجتماعی

به ‌منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی واستقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی‌،همچنین تمركز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی وسرمایه‌گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخایر، سازمان‌مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی‌» تشكیل می‌گردد. قانون تأمین اجتماعی‌ فصل اوّل‌: تعاریف ـ كلیات‌ ماده 1 ـ به‌منظور اجرا و تعمیم و ...

ادامه مطلب

قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست

هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند. ماده 1 : هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند. ماده 2 : اين سرپرستي به منظور تامين منافع مادي و ...

ادامه مطلب

قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 15 : اعتياد جرم است ولي به كليه معتادان اجازه داده مي شود به مراكز كه از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مشخص ميگردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروري خود اقدام نمانيد. تبصره 1 : معتادان مذكور در طول مدت درمان باز پروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي باشند. تبصره 2 ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister