صفحه اصلی | روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان (صفحه 417)

روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

شهریور, ۱۳۸۸

 • ۱ شهریور

  قانون نحوه باز نشستگي جانبازان و معلولین…

  عنوان: قانون نحوه باز نشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1367/9/1 – تاريخ تصويب: آذر 1367 ماده واحده – كليه وزارتخانه ها ، شركت ها ، موسسات دولتي ، شهرداريها ، بانكها ، موسسات و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ...

 • ۱ شهریور

  لايحه تشكيل سازمان بهزيستي كشور

  عنوان: لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور – تاريخ تصويب: تير 1359 در جهت تحقق مفاد اصول 21و 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تاًمين موجبات برنامه ريزي هماهنگي و نظارت و ارزشيابي و تهيه هنجارها و استانداردهاي خدماتي و توسعه دامنه اجراي برنامه هاي بهزيستي در زمينه حمايت از خانواده هاي بي سرپرست و ...

 • ۱ شهریور

  ضوابط شهرسازي و معماري براي عبور معلولين

  عنوان: آئين نامه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي عبور معلولين شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1368/8/3 به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي درارتباط با رفع موانع شهرسازي و معماري در عبور و مرور دسترسي به اماكن و فضاها و تجهيزات عمومي شهري به منظور تامين امكان شركت افراد داراي معلوليتهاي گوناگون جسمي در زندگي ...

 • ۱ شهریور

  واگذاري قيوميت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به این سازمان

  عنوان: قانون واگذاري قيوميت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تازمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح ماده واحده – دركليه مواردي كه سازمان بهزيستي كشور متكفل امور فرد محجوري ميگردد كه محتاج نصب قيم باشد مكلف است جهت نصب قيم موضوع رابه مراجع قضايي مربوطه اعلام نمايد.تازماني كه دادگاه فرد معيني را به عنوان قيم نصب نكرده ...

 • ۱ شهریور

  قانون مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي متکديان

  در هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ 15/2/87 آیین نامه ای به منظور اصلاح ساختار و ايجاد هماهنگي در فعاليت دستگاههاي اجرايي و ارتقاء کارآيي و بهبود روشهاي مربوط به مبارزه با تکدي و جمع آوري، شناسايي و تعيين وضعيت افراد بي سرپرست، گمشده، متواري، در راه مانده و موارد مشابه و همچنين تنظيم وظايف دستگاههاي عمومي ...

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin