صفحه اصلی | آرشیو اخبار | خبر ویژه | فراخوان تاسیس مراکز توانبخشی و پیشگیری سال 93 بهزیستی اصفهان

فراخوان تاسیس مراکز توانبخشی و پیشگیری سال 93 بهزیستی اصفهان

فراخوان تاسیس مراکز توانبخشی ،فراخوان تاسیس مراکز پیشگیری ،فراخوان تاسیس مهد کودکبا عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري در راستاي اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي در جهت خدمت رساني به جامعه هدف بهزيستي و بهبود ارائه خدمات به مردم و بمنظور كاهش حجم و تصدي گري دولت و همچنين در جهت توسعه اشتغال و كارآفريني ، اداره كل بهزيستي استان اصفهان از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط جهت تاسيس مراكز مشروحه ذيل دعوت به همكاري مي نمايد.لذا متقاضيان  مي توانند جهت ثبت نام و تكميل پرونده از تاريخ انتشار اين فراخوان  از تاريخ 21/4/93لغايت 31/6/93  به اداره بهزيستي شهرستان مورد تقاضا مراجعه نمايند.

شرايط عمومي متقاضيان حقيقيمدارك مورد نياز متقاضيان حقيقيمدارك مورد نياز متقاضيان حقوقي
تابعيت جمهوري اسلامي ايران

داشتن اجازه كار و فعاليت

عدم اعتياد به مواد مخدر

عدم سوء پيشينه كيفري

داشتن حداقل 25 سال سن

 

فرم تكميل شده درخواست موافقت اصولي

تصوير تمامي صفحات شناسنامه

تصوير كارت ملي

تصوير كارت پايان خدمت معافيت پزشكي ، كفالت براي متقاضيان مرد (برابر با اصل)

تصوير مدرك تحصيلي مرتبط(برابر با اصل)

تصوير مدارك تخصصي مورد نياز با توجه به نوع درخواست

چهارقطعه عكس پرسنلي

مدارك تائيد كننده سكونت متقاضي در استان   محل مركز

 

فرم تكميل شده درخواست موافقت اصولي

پروانه تاسيس معتبر از سازمان يا ساير مراجع ذيصلاح

شماره ثبت از اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري

درج موضوع تاسيس مركز در اهداف اساسنامه

آخرين آگهي تغييرات در روزنامه رسمي كشور

تصوير برابر با اصل مدرك تحصيلي مرتبط متعلق به يك نفر  از اعضاء هيات مديره مطابق با دستورالعمل تخصصي (برابر با اصل )

 

فراخوان تاسيس مراكز توانبخشي تحت نظارت سازمان بهزيستي در سطح استان اصفهان – سال 93

رديف

عنوان مركز

جنسيت مددجو

مدارك تحصيلي متقاضيان

نام شهرستانهاي مورد نياز

مذكر

مونث

مختلط

1

مركز نگهداري وتوانبخشي معلولين جسمي حركتي بالاي 15سال ( شبانه روزي ) ü دكتري  فوق ليسانس يا ليسانس در يكي از رشته هاي پزشكي  فيزيوتراپي كاردرماني ارتوپدي فني روانشناسي مددكاري اجتماعي پرستاري مديريت توانبخشي بهداشت عمومي وگفتار در مانياصفهان  تيران وكرون خميني شهر

2

مركز نگهداري وتوانبخشي معلولين جسمي حركتي بالاي 15سال

(شبانه روزي )

ü  دكتري  فوق ليسانس يا ليسانس در يكي از رشته هاي پزشكي  فيزيوتراپي كاردرماني ارتوپدي فني روانشناسي مددكاري اجتماعي پرستاري مديريت توانبخشي بهداشت عمومي وگفتار در مانيلنجان وخوانسار

3

مركز توانبخشي كودكان اتيسم زير 15سال (روزانه )  üروانپزشكي پزشكي عمومي  كارشناسي در رشته هاي روانشناسي علوم تربيتي (با گرايش كودكان استثنائي) گفتار درماني  كار درمانيشهرضا ، لنجان ، فلاورجان ،گلپايگان شاهين شهر ،آران وبيدگل ،        خميني شهر ، مباركه ، شهرضا

فراخوان تاسيس مراكز توانبخشي تحت نظارت سازمان بهزيستي در سطح استان اصفهان – سال 93

رديف

عنوان مركز

جنسيت مددجو

مدارك تحصيلي متقاضيان

نام شهرستانهاي مورد نياز

مذكر

مونث

مختلط

4

مركز نگهداري وتوانبخشي معلولين ذهني بالاي 15سال

(شبانه روزي )

ü

كارشناسي كارشناسي ارشد ودكتري در رشته هاي مرتبط با امور توانبخشي
(روانشناسي فيزيوتراپ كاردرمان گفتاردرمان پرستار مددكار اجتماعي علوم تربيتي مديريت خدمات بهداشتي ودرماني بينائي سنجي ارتوپدي فني  شنوائي شناسي مديريت توانبخشي وپزشكي

اصفهان ، فلاورجان ،گلپايگان ،   شاهين شهر ، مباركه

5

مركز نگهداري وتوانبخشي معلولين ذهني بالاي 15سال

( شبانه روزي)

ü

كارشناسي كارشناسي ارشد ودكتري در رشته هاي مرتبط با امور توانبخشي
(روانشناسي فيزيوتراپ كاردرمان گفتاردرمان پرستار مددكار اجتماعي علوم تربيتي مديريت خدمات بهداشتي ودرماني بينائي سنجي ارتوپدي فني  شنوائي شناسي مديريت توانبخشي وپزشكي

اصفهان ، فلاورجان ، گلپايگان ، شاهين شهر ، مباركه

6

مركز درماني وتوانبخشي بيماران رواني مزمن (شبانه روزي )

ü

روانپزشكي يا پزشكي عمومي كارشناسي در رشته هاي مرتبط با توانبخشي  ويا روانشناسي

شهرضا، شاهين شهر، نطنز ،نجف آباد

فراخوان تاسيس مراكز توانبخشي تحت نظارت سازمان بهزيستي در سطح استان اصفهان – سال 93

رديف

عنوان مركز

جنسيت مددجو

مدارك تحصيلي متقاضيان

نام شهرستانهاي مورد نياز

مذكر

مونث

مختلط

7

مركز درماني وتوانبخشي بيماران رواني مزمن (شبانه روزي )

ü

روانپزشكي يا پزشكي عمومي كارشناسي در رشته هاي مرتبط با توانبخشي  ويا روانشناسي

آران وبيدگل ، نائين ،خميني شهر مباركه ، فلاورجان

8

مركز آموزشي وتوانبخشي معلولين ذهني بالاي 15سال روزانه

ü

دارا بودن حداقل كارشناسي در رشته هاي توانبخشي روانشناسي ( تمام گرايشها ، علوم تربيتي    (گرايش كودكان استثنائي وبرنامه ريزي آموزشي )وهنري (گرايش صنايع دستي )

سميرم

9

مركز نگهداري وتوانبخشي معلولين ذهني زير 15سال شبانه روزي

ü

كارشناسي كارشناسي ارشد ودكتري در رشته هاي مرتبط با امور توانبخشي
(روانشناسي فيزيوتراپ كاردرمان گفتاردرمان پرستار مددكار اجتماعي علوم تربيتي مديريت خدمات بهداشتي ودرماني بينائي سنجي ارتوپدي فني  شنوائي شناسي مديريت توانبخشي وپزشكي

اصفهان ، مباركه ، كاشان

فراخوان تاسيس مراكز توانبخشي تحت نظارت سازمان بهزيستي در سطح استان اصفهان – سال 93

رديف

عنوان مركز

جنسيت مددجو

مدارك تحصيلي متقاضيان

نام شهرستانهاي مورد نياز

مذكر

مونث

مختلط

10

مركز نگهداري وتوانبخشي سالمندان شبانه روزي

ü

ü

دارا بودن مدرك دكتري پزشكي (عمومي وتخصصي ) يا حداقل تحصيلات كارشناسي در رشته هاي پرستاري فيزيوتراپي كاردرماني مددكاري اجتماعي مديريت توانبخشي روانشناسي  مديريت خدمات بهداشتي ودرماني وبهداشت عمومي

كليه شهرستانها  (اصفهان 4مركز )

11

مركز توانبخشي سالمندان روزانه  ü

دارا بودن مدرك دكتري پزشكي (عمومي ) يا حداقل تحصيلات كارشناسي در رشته هاي پرستاري مددكاري اجتماعي روانشناسي  مديريت خدمات بهداشتي ودرماني

خميني شهر، فلاورجان ،لنجان          نجف آباد ،كاشان

12

مركز توانبخشي ذهني بالاي 15سال (روزانه )ü  

دارا بودن حداقل كارشناسي در رشته هاي توانبخشي روانشناسي ( تمام گرايشها ، علوم تربيتي    (گرايش كودكان استثنائي وبرنامه ريزي آموزشي )وهنري (گرايش صنايع دستي )

دهاقان ، آران وبيدگل، نائين فلاورجان ، لنجان

فراخوان تاسيس مراكز توانبخشي تحت نظارت سازمان بهزيستي در سطح استان اصفهان – سال 93

رديف

عنوان مركز

جنسيت مددجو

مدارك تحصيلي متقاضيان

نام شهرستانهاي مورد نياز

مذكر

مونث

مختلط

13

مركز توانبخشي معلولين ذهني زير 15سال (روزانه

ü

دارا بودن حداقل تحصيلات دكتري پزشكي عمومي ويا كارشناسي در رشته هاي مرتبط در توانبخشي  روانشناسي مددكاري اجتماعي وعلوم تربيتي ( با گرايش كودكان استثنائي )

آران وبيدگل ،  فلاورجان

14

مركز روزانه آموزشي وتوانبخشي بيماران رواني مزمن

ü

دارا بودن حداقل تحصيلات روانپزشكي يا پزشكي عمومي  كارشناسي در رشته هاي مرتبط با توانبخشي ويا روانشناسي

خميني شهر ،شهرضا

15

مركز ضايعه نخاعي (نگهداري ، شبانه روزي  )

ü

ü

دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي پزشكي ويا كارشناسي در رشته هاي پيرا پزشكي توانبخشي  روانشناسي مددكاري اجتماعي

كليه شهرستانها

فراخوان تاسيس مراكز پيشگيري  تحت نظارت سازمان بهزيستي در سطح استان اصفهان – سال 93

رديف

نوع مركز

تعداد

محل مورد نياز

شرايط

1مركز اقامتي ميان مدت24كليه شهرستانهاداشتن مجوز فعاليت از استانداري يا فرمانداري

ودونفر از اعضای هیئت مدیره باید دارای لیسانس مرتبط(روانشناسی،علوم تربیتی،مددکاری یا پزشک )باشد.

2مركز اجتماع درمان مدار1كاشانروانپزشك، پزشک، کارشناسي ارشد در رشته هاي روانشناسي باليني، مشاوره، يا مددكار اجتماعي یا علوم اجتماعی
3مركز سرپناه شبانه معتادان1كاشانلیسانس روانشناسی،علوم تربیتی،مددکاری ، مشاوره یا پزشک
4مراکز مشاوره و خدمات روانشناختي عمومی19کلیه شهرستانها (بجز اصفهان مبارکه شاهین شهر نجف اباد خمینی شهر ) هرکدام یک مرکز مشاوره عمومی– کارشناسی ارشد درروانشناسی کلیه گرایشها

– کارشناسی ارشد  مشاوره

توضیح : مدرک کارشناسی نیز باید مرتبط باشد

 

5مركز مشاوره تخصصي اختلالات ومسائل  روانی ( روان درمانی(3كليه شهرستانها– دکترای روانشناسی بالینی

– دکترای روانشناسی غیر بالینی مشروط است به داشتن کارشناسی وکارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

– کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

6

مركز مشاوره تخصصي تحصیلی وتربیتی

3

كليه شهرستانها– کارشناسی ارشد روانشناسی در کلیه گرایش ها

– کارشناسی ارشد مشاوره در کلیه گرایشها

– کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی وبرنامه ریزی درسی

 

7

 

 

 

مركز مشاوره تخصصي اختلالات ومسائل جنسی 

3

كليه شهرستانها– دكتراي روانشناسي یا مشاوره

– دکتری روانپزشكی

– کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

کلیه مدارک تحصیلی به همراه گواهي دوره‌هاي آموزشي مرتبط مورد تأئيد سازمان بهزيستي حداقل 50 ساعت

8مركز مشاوره تخصصي صنعتی  سازمانی

3

كليه شهرستانها– کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی وسازمانی

– کارشناسی ارشد مشاوره با گرایش شغلی

9مركز مشاوره تخصصي کودکان استثنائی2

 

كليه شهرستانها– كارشناسي ارشد روانشناسي كودكان استثنايي

– دکترای مشاوره

– دکتری روان شناسی در سایر گرایشها

10مركز مشاوره تخصصي روان سنجی

3

 

كليه شهرستانها

– دکتری روان سنجی

– كارشناسي ارشد روان سنجی

11مركز مشاوره تخصصي کودک و نوجوان 

3

 

كليه شهرستانها

– دكترا ی روانشناسي

– دکتری مشاوره

– کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی  فوق تخصص روانپزشكي اطفال.

 

12مركز مشاوره تخصصي سالمندان

2

كليه شهرستانها– مدرك روانپزشكی

– دكتراي روانشناسي در كليه گرايش‌ها

– دكتراي مشاوره

– کارشناسی ارشد روان شناسی با گرایش بالینی یا عمومی

مدارک تحصیلی فوق به همراه گواهي دوره‌هاي آموزشي مرتبط مورد تائيد سازمان بهزيستي (حداقل 50 ساعت).

 

 

 

13مركز مشاوره تخصصي ازدواج وخانواده 

24

 

كليه شهرستانها

– دكترای روان شناسی در كليه گرايش‌ها

– کارشناسی ارشد روان شناسی باليني

– دكتراي مشاوره

مدارک تحصیلی فوق به همراه گواهي دوره‌هاي آموزشي پيش از ازدواج، خانواده درماني و زوج درماني مورد تأئيد سازمان بهزيستي جمعاً به ميزان 50 ساعت.

14دفتر مشاوره و خدمات روانشناختي23كليه شهرستانها بجز اصفهاندارا بودن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد روانشناسي یا مشاوره در كليه گرايش‌ها

تبصره6: دارندگان مدرک تحصیلی كارشناسي ارشد روان سنجی، روانشناسي کودکان استثنایی،روان شناسی تربیتی  و  روان شناسی صنعتی سازمانی می بایست در حیطه تحصیلات خود فعالیت نمایند.

 

15مراکز مشاوره تخصصی با رویکرد اسلامی24كليه شهرستانها– دکترای روانشناسی بالینی

– دکترای روانشناسی غیر بالینی مشروط است به داشتن کارشناسی وکارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

– کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

16مرکز سلامت روان  محلي

 

 

8فلاورجان خوروبیابانک برخوار نطنز-خوانسار- دهاقان

فریدن فریدونشهر( بجز مرکز شهرستان)

دارابودن تحصیلات کارشناس روانشناسي  باليني وعمومی ،مشاوره ،مددکاری ،علوم اجتماعی با گرایش مددکاری
17مراکز مشاوره پزشکی ژنتیک56كليه شهرستانهادارا بودن مدارک تحصیلی  پزشک عمومی ، پزشك متخصص و PHD (دكتراي) ژنتيك پزشكي از وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي

فراخوان معاونت اموراجتماعي  كلينيك مددكاري سال 93

رديف

نام شهرستان

تعداد كلينيك مورد نياز

مدرك تحصيلي

1

اصفهان

5

دارا بودن مدرك كارشناسي وبالاتر در رشته هاي مددكاري اجتماعي

2

اردستان

1

ü

3

چادگان

1

ü

4

خور

1

ü

5

خوانسار

1

ü

6

دهاقان

1

ü

7

سميرم

1

ü

8

فريدن

1

ü

9

فريدونشهر

1

ü

10

كاشان

2

ü

11

گلپايگان

1

ü

12

لنجان

1

ü

13

نجف آباد

1

ü

14

نطنز

1

ü

15

نائين

1

ü

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

میز خدمت جهادری با یاد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی

اقتدا به سردار دلها با برپایی میز خدمت در بخش راوند کاشان

به مناسبت گرامیداشت سالگرد شهادت سردار دلها، میزخدمت جهادی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ...

محفل انس با قرآن در بهزیستی خانه های کودک و نوجوان به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

محفل انس با قرآن کریم بزرگداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

محفل نورانی انس با قرآن، با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تبیین نقش قرآن در ...

یک نظر

  1. جهانگیری

    با سلام وعرض ادب خدمت مسؤلین محترم ودلسوز بهزیستی 
    مادر کودک ١٠ساله ی اوتیسم هستم با دیدن این فرا خوان خوشحال شدم امید وارم موفق باشید  از همین جا از افرادی که میتواننددر این امر مساعدتی کنند خواهش دارم به ما خانواده هایی که کودک اوتیسمی دارند کمک کنید چون این بچه ها بر خلاف ظاهر کاملا سالمشان مشکلات چندین برابر نسبت به دیگر کودکان معلول دارند من ودیگر اعضای خانوادهم از زمان تولد این بچه دیگر نه تفریحی ون مسافرتی ویا حتی یه فدم زدن ولذت بردن از این فصل های خوب خدا رو دیگر حس نمیکنیم از شما خواهش میکنم که مرکز شبانه روزی برای این بچه ها اماده کنید تا ما هم بتوانیم چند صباحی از این دنیا لذت ببریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister