صفحه اصلی | آرشیو اخبار | خبر ویژه | روز ارتباطات و روابط عمومی

روز ارتباطات و روابط عمومی

روز ارتباطات ،روز روابط عمومی ،27 اردیبهشت ،17 می

در17ماه مه 1865″ اتحادیه بین المللی تلگراف ” در ژنو ( سوئیس ) تاسیس شد، و در30 اكتبر 1906، در كنفرانس همین اتحادیه، تصمیم گرفته شد كه ” اتحادیه بین المللی تلگراف ” نیز ایجاد شود.
در9 دسامبر سال 1932، به موجب” عهد نامه مادرید” ، از وحدت دو اتحادیه فوق ” اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور” ایجاد شد. در واقع روز جهانی ارتباطات ، یاد آور تأسیس این اتحادیه ها برای كمك به پیشرفت امرارتباطات است.
سابقه ی عضویت ایران در” اتحادیه تلگرافی بین المللی” بیش از یكصد سال است. از اواخر سال 1970، كشورهای جهان سوم از طریق این اتحادیه ، كوششهای وسیعی را برای رسیدن به دو هدف مشخص در پیش گرفتند :
1- سعی در تقسیم و توزیع عادلانه ی امواج رادیویی .
2- سعی در توزیع عادلانه ی كانالهای تلویزیونی ماهواره ای پخش مستقیم در سراسر جهان .
اقدام مهم دیگر این اتحادیه ، كمك به كشورهای جهان سوم برای توسعه ی ارتباطات و كاربرد هر چه بیشتر آن در توسعه ملی این كشورهاست.
مفهوم ارتباط
ارتباط ، معادل واژه لاتینCommunication است كه به ” انتقال ” و ” سرایت ” نیز ترجمه می شود . این ترجمه ، تنها معادل پیوستگی فیزیكی و مادی نبوده ، بلكه در مباحث انسانی و اجتماعی بیشتر بر ابعاد معنوی و روحی ِ ارتباط ، اشاره دارد.
در مفهوم سنتی و كلاسیك، ارتباط جریانی است كه در طی آن دو یا چند نفر به تبادل افكار و احساسات می پردازند و از طریق به كاربردن پیام هایی كه معنایش برای كلیه ی طرفها كم و بیش یكسان است اقدام به انجام این امر می كنند.
هنگامی كه ارتباط را به عنوان كوشش آگاهانه ی فرستنده پیام برای سهیم ساختن گیرنده پیام دراطلاعات، عقاید و طرز فكرش می دانیم ، مسأله تفاهم و هماهنگی فرستنده و گیرنده ، اهمیت اصلی و اساسی خود را به دست می آورد.
با این درك و استنباط است كه برخی ارتباطات را عبارت از یك نظام دو طرفه ، برای مبادله ی اطلاعات و معلومات می دانند كه برای تفهیم و تفاهم یك یا چند موضوع مورد نظر در برقراری یك نظام ارتباطی به وجود می آید. هر یك از طرفین ارتباط ، كه پیامی را دریافت می كند ، آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس عكس العمل نشان می دهد . معلم، نویسنده، هنرپیشه وهر عامل دیگر ِ تشكیل دهنده ی ارتباط ، سعی می كند كه پیامش را به محصل ، خواننده و تماشاچی مورد نظر ارائه كند تا وی از خود واكنش نشان دهد. در مفهوم نوین، ” ارتباط ” دامنه ای وسیع تر از مبادله ی فكر و اندیشه بین فرستنده و گیرنده پیام را در بر می گیرد و به علاوه شامل مبادله ی كالا، افراد، تكنولوژی، صنعت و فرهنگ می شود . امروز وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و مطبوعات به عنوان بخشی از ارتباطات در صحنه جهانی مورد ارزیابی است.
اثرات مثبت ارتباطات
بعضی از اثرات مثبت ارتباطات عبارتند از:
1- تسهیل همگرایی سیاسی در داخل جوامع و بین ملتها در صحنه بین المللی .
2- توسعه ی شهرنشینی، ارتقای سطح سواد، افزایش درآمد سرانه و تقویت پیوندهای اجتماعی بین جوامع كه نهایتاً روند دستیابی به “رفاه اقتصادی” را هموار خواهد كرد.
3- افزایش مناسبات و مبادلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی میان ملل و اقوام مختلف و از میان رفتن فواصل جغرافیایی، كمك به برقراری تفاهم، همبستگی، همگونگی و همكاری بین المللی.
4- كمك به پیشبرد سیاست های ملی و افزایش سطح مشاركت اجتماعی.
5- كمك به برقراری صلح جهانی از طریق تغییر تصورات در طرف مناقشه و ایجاد تصورات دوستانه و گسترش صلح و ثبات و امنیت.
6- كاركرد آموزشی و آگاه ساختن ملل نسبت به سنتهای ریشه دار ملی و تاریخی.
7- كمك به گسترش آزادی و احترام به حقوق انسانی، چرا كه جوهر آزادی و عدالت خواهی بسط اطلاعات و ارتباطات و تسهیل تصمیم گیری های اجتماعی است.
عصر ارتباطات
همكاریهای بین المللی ، نقش ارتباطات را در جامعه جهانی غیر قابل انكار ساخته است. اینك ، مخابرات عامل زیر بنایی توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تلقی شده و دست راست تمدن نامگذاری شده است ؛ از همین روست كه میزان توسعه ی ملی را با معیار توسعه ی ارتباطات مخابراتی در هر كشور ارزیابی می كنند. هدف ارتباطات مخابراتی این است كه در مناسب ترین شرایط اقتصادی، مسافرتهای زاید را حذف نماید مراجعات مردم را به سازمانهای دولتی تقلیل دهد و ضمن برقراری ارتباط ، موجب صرفه جویی در اوقات و هزینه های جامعه شود.
از سوی دیگر ضرورت و اهمیت استفاده از شبكه های علمی و تحقیقاتی جهانی برای بسیاری از دانش پژوهان دراكثررشته ها، قطعی وروشن است. آنچه موجب كارآیی ، بهره مندی و سرعت چنین شبكه هائی می شود ، توانایی روز افزون ارتباطات مخابراتی است كه به یاری رایانه ها شتافته و آنها را به عنوان ابزاری برای جستجو ، جمع آوری ، دسته بندی، تجزیه و تحلیل ، و انتقال حجم بالای اطلاعات مبدل ساخته است.
از طرف دیگر، سهولت دسترسی به خدمات اطلاعاتی جدید و گسترده و ایجاد امكان ارتباط با سایر محققان نیز به طور مداوم بر مطلوبیت این ابزار در محیطهای علمی و تحقیقاتی می افزاید ؛ و با تكنولوژی پیشرفته ی مخابراتی، می توان به جریان جاری و آینده ی توسعه اطلاعات متصل شد.
خلاصه اینكه امروزه ، قدرت در درست جوامعی است كه ازنیرومند ترین شبكه های ارتباطی و به تبع آن، از بیشترین اطلاعات برخوردار باشند و این حقیقت انكار ناپذیر، تمدن حاكم بر تمدن كنونی جهان است .

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

میز خدمت جهادری با یاد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی

اقتدا به سردار دلها با برپایی میز خدمت در بخش راوند کاشان

به مناسبت گرامیداشت سالگرد شهادت سردار دلها، میزخدمت جهادی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ...

محفل انس با قرآن در بهزیستی خانه های کودک و نوجوان به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

محفل انس با قرآن کریم بزرگداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

محفل نورانی انس با قرآن، با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تبیین نقش قرآن در ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister