صفحه اصلی | آرشیو اخبار | خبر ویژه | روز طبیعت (سیزده بدر)

روز طبیعت (سیزده بدر)

100934720523 سيزده بدر يا جشن بدرقه نوروز از مهمترين رسوم مشترك در ميان اقوام ايراني است كه طي سالهاي اخير روز آشتي با طبيعت نيز تلقي مي‌شود. ايرانيان از گذشته‌هاي دور ، با آغاز بهار و ورود به سال جديد و پس از چند روز ديد و بازديد و تبريك سال نو ، گويا براي تكميل شادي خود و دور كردن غم و غصه و خمودگي ، در روز سيزدهم فروردين ماه ، با بيرون آمدن از خانه و پناه گرفتن در طبيعت ، مراسم سيزده بدر را اجرا مي‌كنند.

 در همه شهرها و روستاها و عشيره‌هاي ايران ، خانواده‌ها به صورت گروهي، گاه چند خانواده با هم غذاي ظهر را آماده كرده و آجيل و خوردني‌هاي سفره هفت سين را با خود برداشته و به دامان صحرا و طبيعت مي‌روند و سبزه هفت سين را با خود برده و به آب روان مي‌سپارند .

به دامن صحرا و طبيعت رفتن ، شوخي و بازي كردن،دويدن،تاب خوردن و در هر حال شاد بودن ، از ويژگي‌هاي روز سيزده بدر است. گره زدن سبزه به نيت باز شدن گره دشواري‌ها و برآورده شدن آرزوها ، از ديگر رسوم اين روز است.

فرهنگ اساطير براي رسم‌هاي سيزده بدر معني‌هاي تمثيلي آورده به گونه‌اي كه شادي و خنده در اين روز به معني فرو ريختن انديشه‌هاي تيره و پليدي، روبوسي نماد آشتي و به منزله تزكيه،خوردن غذا در دشت نشانه فديه گوسفند بريان، به آب افكندن سبزه‌هاي تازه رسته نشان دادن هديه به ايزد آب يا ناهيد و گره زدن سبزه براي باز شدن بخت تمثيلي براي پيوند زن و مرد براي تسلسل نسلها و رسم اجراي انواع مسابقه به ويژه اسب دواني يادآور كشمكش ايزد باران و ديو خشكسالي است.

اين باور همگاني چنان است كه اگر خانواده‌اي نتواند به علتي تمام روز را به باغ و صحرا برود، به ويژه با دگرگوني‌هاي جامعه شهري امروز ، در بعد از ظهرروز سيزدهم ، حتي براي زمان كوتاهي هم كه شده براي گره زدن سبزه و بيرون كردن نحسي از خانه به باغ يا گردشگاهي عمومي مي‌رود.

سيزده بدر ، جشن واقعي بهار است. طراوت و سرسبزي به طبيعت بازگشته و طبيعت نيز مردم را به سوي خود مي‌خواند.

اما از گذشته تا كنون ، دگرگوني‌هاي صنعتي و شغلي ، بزرگ شدن شهرها ، وسعت خانه‌سازي و شهرسازي و فراواني وسايل آمد و رفت باعث شده كه خانواده ها در عين حال كه استقبال بيشتري نسبت به روآوردن به طبيعت و طبيعت گردي دارند ، اما سال به سال مجبور به پيمودن راه بيشتري براي يافتن سبزه و كشتزار جهت گذران سيزده بدر هستند چون رفته رفته استفاده بي‌رويه و نابجاي انسان از طبيعت باعث نابودي آن شده است.

براي انديشيدن به محيط زيست، مسووليت پذيري بهترين و مهمترين ويژگي است.

 در سالهاي اخير كه بحث حفاظت از محيط زيست و اهميت آن در زندگي انسان ها بيشتر مطرح شده است ، متوجه مي‌شويم كه گذشتگان ما ، آثار حضور در طبيعت را درك كرده بودند و در پس دور كردن نحسي و غم و غصه از خانه ، به دنبال آثاري كه طبيعت مي‌تواند روي انسان و براي متحول كردن او بگذارد، بودند.

آنان دريافته بودند كه نتايج برقراري ارتباط با طبيعت و حفظ آن كه در نهايت به نفع انسان و نسل‌هاي آينده است ، چيست و به تدريج با آگاهي از اين تفكر ، نگرش به سيزده بدر نيز تغيير كرد بطوري كه در واقع انسان به اين باور رسيد كه درك بيشتر از هستي و نعمت‌هاي خداوند كه در محيط زندگي انسان است ، فلسفه وجودي روز سيزده بدر را تشكيل مي‌دهد كه طي سالهاي اخير به روز طبيعت نامگذاري شده است . طبيعتي كه همواره در ايران مورد احترام و ستايش بوده و مردمان اين سرزمين در حفظ و پاكيزگي آن كوشيده اند.

در اهميت محيط زيست، همين بس كه در سلامت، توسعه و آرامش جامعه نقش گسترده و اساسي دارد و آن قدر اين نقش گسترده است كه تمامي ابعاد زندگي انسان را در برمي گيرد و نبودش ضايعهاي عظيم براي انسان است.

زندگي انسان چنان وابسته به محيط زيست است كه حذف آن را به هيچوجه قابل تصور نيست چراكه در وهله نخست به حذف انسان و حيات بشري منجر مي شود. در واقع بايد توجه داشت كه محيط زيست مي تواند بدون انسانها زنده بماند، اما انسانها بدون محيط زيست نمي توانند زنده باشند.

در جوامعي كه حافظ محيط زيست هستند، اين تلقي كه انسانها بدون محيط زيست هيچ اند، باوري عمومي است . انسانها با وجود پيشرفتهاي فوق العاده امروزيشان مديون محيط زيست اند و چه بسا كه با بحثهاي فلسفي، چه با بحثهاي پزشكي، زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي اين وابستگي به محيط زيست فزونتر نيز مي شود.

شايد بتوان گفت كه حفظ محيط زيست، ضروري ترين وظيفه انسانهاست چراكه به اندازه زندگي انسانها اهميت دارد. گفتن از محيط زيست اما در بسياري موارد دردناك است، از اين بابت كه انسانها چه فجايعي بر سر اين موجود ناتوان آورده اند. موجود ناتوان ناميدن محيط زيست، شايد علمي و مناسب نباشد اما واقعيت اين است كه طي سالها محيط زيست با بيرحمي و شقاوت كامل مورد ظلم قرار گرفته و نتوانسته چنانكه بايد از خود محافظت كند.

انديشه ورزي در زندگي، و نه تنها زندگي كردن و لذت بردن اگر محور قرار گيرد، حفظ محيط زيست در عاليترين جايگاه انديشه انساني قرار مي گيرد.

آسيب رساني به محيط زيست همان صرف بودن و لذت بردن است اما محيط زيست تنها براي استفاده يا پلكاني براي پيشرفت نيست.

عدم توجه به ارزش‌هاي زيست محيطي و تنوع زيستي ، افزايش جمعيت و پيامدهاي شهرنشيني و صنعتي شدن بدون برنامه ، مصرف بيش از حد مواد شيميايي ، ضعف قوانين و عدم هماهنگي و نظارت كافي در مديريت و بهره برداري خارج از ضوابط زيست محيطي از جمله تهديدهاي مهم تنوع زيستي در جهان است كه ايران نيز از آن جدا نيست .

براساس آخرين تحقيق سازمان ملل كه در قالب گزارشي با عنوان زيست محيط ها ، رفاه انسان‌ها و ايجاد تنوع زيستي منتشر شده است ، صدمه‌اي كه انسان ها در 50 سال گذشته بر تنوع منابع بيولوژيك جهان وارد كرده‌اند ، از هر زمان ديگري در طول تاريخ بيشتر بوده است . اگر اين روند متوقف نشود ، انسان‌ها منافع اساسي را در جهان از دست خواهند داد.

 گره زدن سبزه به نيت باز شدن گره دشواري‌ها و برآورده شدن آرزوها ، از ديگر رسوم اين روز است.

در حال حاضر مي‌توان اين منافع را به خدمات زيست محيطي تعبير نمود به طوري كه هر انساني براي برخورداري از زندگي ايمن ، به طبيعت وابسته است .

در حدود 5.3 ميليارد نفر در سراسر جهان براي گذران زندگي و تامين غذا به درياها ، اقيانوس‌ها و طبيعت اطراف خود وابسته‌اند و در حالي كه به دليل تغييرات اعمال شده از سوي بشر طي سالهاي اخير، در برخي از مناطق ميزان ذخاير آبزيان تا 9 درصد نيز كاهش يافته است ، هنوز حدود 70 درصد جمعيت جهان از منابع بيولوژيك سنتي حاصل از طبيعت استفاده مي‌كنند كه اين نشانگر اهميت چرخه‌هاي طبيعي در زندگي انسان‌هاي قرن 21 است .

 

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

میز خدمت جهادری با یاد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی

اقتدا به سردار دلها با برپایی میز خدمت در بخش راوند کاشان

به مناسبت گرامیداشت سالگرد شهادت سردار دلها، میزخدمت جهادی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ...

محفل انس با قرآن در بهزیستی خانه های کودک و نوجوان به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

محفل انس با قرآن کریم بزرگداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

محفل نورانی انس با قرآن، با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تبیین نقش قرآن در ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister