صفحه اصلی | آرشیو اخبار | خبر ویژه | روز پزشك گرامي باد

روز پزشك گرامي باد

يكم شهريور ماه سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبيب برجسته نامدار ايرانی جهان اسلام، شيخ الرئيس ابوعلی سينا و روز پزشک بر تمامی طبيبان فرزانه و جامعه پزشكی تلاشگر ايران اسلامی خجسته باد.

در پيشينه تاريخی و در فرهنگ عمومی و باور اجتماعی مردمان سرزمين كهن ايران اسلامی همواره طبابت و طبيب از قداست و جايگاه ويژه ای برخوردار بوده است.

طبيب را مظهر اسم محيی و احياء گری ناميده و عيسوی مسلک می‌دانستند كه با دم مسيحيائی خويش درد و رنج را از جسم و روان دردمندان زدوده و شوق اميد را در كالبد جسم و روح زندگی آنان می دميده است. و با چنين نگاه و انتظاری طبابت نيز با حكمت و اخلاق درآميخته و طبيب خود را نيازمند عنايت شافی مطلق و حقيقت محض می‌پنداشته است.

در فرهنگ اسلامی، ارزش دانش گرانقدر پزشكی و فعاليت حرفه ای طبيب تا بدان اندازه والا و عظيم است كه طبيب مظهر اسم شريف محيی و احياء گری معرفی شده است و همچنين در متن فرهنگ و حيات اجتماعی مردمان اين مرز و بوم نيز طبيب و طبابت از جايگاه ويژه و اهميت والايی برخوردار بوده است تابدان اندازه كه بيماران و دردمندان نه فقط برای جستجوی تسكين و درمان دردهای جسمانی خويش، كه بلكه در مقام مشاوره و هدايت جويی در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی خود به حكيم و طبيب متوسل می گرديده اند چرا كه حكيم و طبيب در افق نگاه و قضاوت آنان شخصيتی مبـّرز و برخوردار از دانش فقهی و پزشكی و آراسته به فضائل والای اخلاقی بوده است و نماد برجسته و الگوی بارز چنين انديشوران دلسوز وعالمان فرزانه در تاريخ پر فروغ اين سرزمين، طبيب نامور و نابغه بزرگ ايراني، شيخ الرئيس ابوعلی سينا بود كه بدليل ارتباطش با خدا و مكتب وحی نور حكمت الهی در دل او درخشيد و به حكيم الهی تبديل شد.

همان دانشمند بزرگی كه با نبوغ والا و مجاهدات بی شائبه در عرصه كشف و تبيين واقعيتها و مفاهيم علمی خدمات بزرگی به جهان علم و بشريت نموده و تأليفات ارزشمند وی ساليان مديدی عامل تعميق و پويايی آموزش و تحقيق در معتبر ترين مراكز علمی و آكادميك دنيا بوده است.

اين فرهنگ و باور در سايه تعاليم توحيدی بزرگمردانی را تربيت كرده است. كه فروغ علم و انديشه شان در سپهر دانش بشري، راهگشا بوده است و همگان را به تلمذ و همراهی فراخوانده است ابن سينا، جرجاني، رازی و … دانشمندان شهير و طبيبان فرهيخته ای هستند كه پرچمدار همراهی دانش و اخلاق بوده و در سايه سار ارزشهای دينی و آموزه های توحيدي، علم را در خدمت انسانيت و رشد فضليت های اخلاقی قرار داده اند.

جامعه پزشكی ايران اسلامی علاوه بر برخورداری از چنين پيشينه ارزشمند و افتخار انتساب روز پزشك به زادروز طبيب و فيلسوف نامدار ايران اسلامی شيخ الرئيس ابن سينا، مفتخر است كه در همه اعصار فضای معنوی آن معطر به عطر وجود بزرگ مردان گمنام و نيک انديشان موحدی بوده است كه وسوسه های فريبناک مادی و تفاخرات دنيوی در مقابل روح بلند آنان سر تعظيم و ستايش سائيده است و افتخار خدمت به محرومين و دردمندان را با هيچ موقعيتی برابری نداده اند.

در بازخوانی اين پيشينه افتخارآميز، حضور سبز و حماسی پزشكان ايران اسلامی در سالهای دفاع مقدس فصل درخشانی است كه بعلت قرابت و همراهی با عظمت معنوی ارزشهای شهادت و ايثار، جاودانگی يافته و با تقديم شهيدان والا مقامی چون دكتر رهنمون، دكتر طباطبايي، دكتر كرباسی و ساير شاهدان هماره جاويد فضای فرهنگی جامعه پزشكی كشور را عزت و آبرو بخشيده است.

بی‌ترديد ياد آنان همواره هم آوائی پزشكان و پيراپزشكان را در زمزمه سرود بلند ايستادگی، آرمانخواهی و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی همگام با امت صبور ايران اسلامی استمرار خواهد بخشيد.

روز پزشک فرصت مغتنمی است تا سياستگذاران و مديران عرصه آموزش پزشكی و بهداشت و درمان كشور با همفكری، همراهی و مساعدت همه مجامع و نيروهای دلسوز جامعه پزشكی سياستها و راهكارهای ترويج و اشاعه ارزشهای معنوی و اخلاق پزشكی و ارتقاء جايگاه و منزلت شاغلين حرف پزشكی را مورد بازخوانی و توجه قرار داده و با برنامه ريزی و بهره مندی از توانمنديهای ملی در عرصه تقنينی و اجرائی مسئوليت ملی خويش را در جهت حل و رفع معضلات و مشكلات جامعه پزشكی كشور بويژه پزشكان جوان اداء نمايند.

سوگند نامه پزشکي:

” اكنون كه با عنايات و الطاف بيكران الهي در شرف پذيرفتن مسئوليت خطير پزشكي قرار گرفته ام … من در برابر قرآن كريم به خداوند قادر متعال ، خدايي كه بر همه امور آگاه است و تمامي موجودات در قبضه قدرت اوست سوگند ياد مي كنم كه به احكام مقدس اسلام و حدود الهي با ديده احترام بنگرم ، از خيانت و تضييع حقوق بيماران به طور جدي پرهيز كنم . نسبت به حفظ اسرار آنان جز در مواقع ايجاب ضرورت شرعي پايبندي كامل داشته باشم و خدا را در همه حال حاضر و ناظر شئون خود بدانم .”

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

میز خدمت جهادری با یاد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی

اقتدا به سردار دلها با برپایی میز خدمت در بخش راوند کاشان

به مناسبت گرامیداشت سالگرد شهادت سردار دلها، میزخدمت جهادی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ...

محفل انس با قرآن در بهزیستی خانه های کودک و نوجوان به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

محفل انس با قرآن کریم بزرگداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

محفل نورانی انس با قرآن، با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تبیین نقش قرآن در ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister