صفحه اصلی | آرشیو اخبار | خبر ویژه | روز پزشك گرامي باد

روز پزشك گرامي باد

يكم شهريور ماه سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبيب برجسته نامدار ايرانی جهان اسلام، شيخ الرئيس ابوعلی سينا و روز پزشک بر تمامی طبيبان فرزانه و جامعه پزشكی تلاشگر ايران اسلامی خجسته باد.

در پيشينه تاريخی و در فرهنگ عمومی و باور اجتماعی مردمان سرزمين كهن ايران اسلامی همواره طبابت و طبيب از قداست و جايگاه ويژه ای برخوردار بوده است.

طبيب را مظهر اسم محيی و احياء گری ناميده و عيسوی مسلک می‌دانستند كه با دم مسيحيائی خويش درد و رنج را از جسم و روان دردمندان زدوده و شوق اميد را در كالبد جسم و روح زندگی آنان می دميده است. و با چنين نگاه و انتظاری طبابت نيز با حكمت و اخلاق درآميخته و طبيب خود را نيازمند عنايت شافی مطلق و حقيقت محض می‌پنداشته است.

در فرهنگ اسلامی، ارزش دانش گرانقدر پزشكی و فعاليت حرفه ای طبيب تا بدان اندازه والا و عظيم است كه طبيب مظهر اسم شريف محيی و احياء گری معرفی شده است و همچنين در متن فرهنگ و حيات اجتماعی مردمان اين مرز و بوم نيز طبيب و طبابت از جايگاه ويژه و اهميت والايی برخوردار بوده است تابدان اندازه كه بيماران و دردمندان نه فقط برای جستجوی تسكين و درمان دردهای جسمانی خويش، كه بلكه در مقام مشاوره و هدايت جويی در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی خود به حكيم و طبيب متوسل می گرديده اند چرا كه حكيم و طبيب در افق نگاه و قضاوت آنان شخصيتی مبـّرز و برخوردار از دانش فقهی و پزشكی و آراسته به فضائل والای اخلاقی بوده است و نماد برجسته و الگوی بارز چنين انديشوران دلسوز وعالمان فرزانه در تاريخ پر فروغ اين سرزمين، طبيب نامور و نابغه بزرگ ايراني، شيخ الرئيس ابوعلی سينا بود كه بدليل ارتباطش با خدا و مكتب وحی نور حكمت الهی در دل او درخشيد و به حكيم الهی تبديل شد.

همان دانشمند بزرگی كه با نبوغ والا و مجاهدات بی شائبه در عرصه كشف و تبيين واقعيتها و مفاهيم علمی خدمات بزرگی به جهان علم و بشريت نموده و تأليفات ارزشمند وی ساليان مديدی عامل تعميق و پويايی آموزش و تحقيق در معتبر ترين مراكز علمی و آكادميك دنيا بوده است.

اين فرهنگ و باور در سايه تعاليم توحيدی بزرگمردانی را تربيت كرده است. كه فروغ علم و انديشه شان در سپهر دانش بشري، راهگشا بوده است و همگان را به تلمذ و همراهی فراخوانده است ابن سينا، جرجاني، رازی و … دانشمندان شهير و طبيبان فرهيخته ای هستند كه پرچمدار همراهی دانش و اخلاق بوده و در سايه سار ارزشهای دينی و آموزه های توحيدي، علم را در خدمت انسانيت و رشد فضليت های اخلاقی قرار داده اند.

جامعه پزشكی ايران اسلامی علاوه بر برخورداری از چنين پيشينه ارزشمند و افتخار انتساب روز پزشك به زادروز طبيب و فيلسوف نامدار ايران اسلامی شيخ الرئيس ابن سينا، مفتخر است كه در همه اعصار فضای معنوی آن معطر به عطر وجود بزرگ مردان گمنام و نيک انديشان موحدی بوده است كه وسوسه های فريبناک مادی و تفاخرات دنيوی در مقابل روح بلند آنان سر تعظيم و ستايش سائيده است و افتخار خدمت به محرومين و دردمندان را با هيچ موقعيتی برابری نداده اند.

در بازخوانی اين پيشينه افتخارآميز، حضور سبز و حماسی پزشكان ايران اسلامی در سالهای دفاع مقدس فصل درخشانی است كه بعلت قرابت و همراهی با عظمت معنوی ارزشهای شهادت و ايثار، جاودانگی يافته و با تقديم شهيدان والا مقامی چون دكتر رهنمون، دكتر طباطبايي، دكتر كرباسی و ساير شاهدان هماره جاويد فضای فرهنگی جامعه پزشكی كشور را عزت و آبرو بخشيده است.

بی‌ترديد ياد آنان همواره هم آوائی پزشكان و پيراپزشكان را در زمزمه سرود بلند ايستادگی، آرمانخواهی و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی همگام با امت صبور ايران اسلامی استمرار خواهد بخشيد.

روز پزشک فرصت مغتنمی است تا سياستگذاران و مديران عرصه آموزش پزشكی و بهداشت و درمان كشور با همفكری، همراهی و مساعدت همه مجامع و نيروهای دلسوز جامعه پزشكی سياستها و راهكارهای ترويج و اشاعه ارزشهای معنوی و اخلاق پزشكی و ارتقاء جايگاه و منزلت شاغلين حرف پزشكی را مورد بازخوانی و توجه قرار داده و با برنامه ريزی و بهره مندی از توانمنديهای ملی در عرصه تقنينی و اجرائی مسئوليت ملی خويش را در جهت حل و رفع معضلات و مشكلات جامعه پزشكی كشور بويژه پزشكان جوان اداء نمايند.

سوگند نامه پزشکي:

” اكنون كه با عنايات و الطاف بيكران الهي در شرف پذيرفتن مسئوليت خطير پزشكي قرار گرفته ام … من در برابر قرآن كريم به خداوند قادر متعال ، خدايي كه بر همه امور آگاه است و تمامي موجودات در قبضه قدرت اوست سوگند ياد مي كنم كه به احكام مقدس اسلام و حدود الهي با ديده احترام بنگرم ، از خيانت و تضييع حقوق بيماران به طور جدي پرهيز كنم . نسبت به حفظ اسرار آنان جز در مواقع ايجاب ضرورت شرعي پايبندي كامل داشته باشم و خدا را در همه حال حاضر و ناظر شئون خود بدانم .”

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

مراکز مثبت زندگی بهزیستی، مرکز مثبت زندگی بهزیستی، مرکز ثبت زندگی چیست؟

با راه اندازی و شروع به کار ۴ مرکز مثبت زندگی در کاشان دسترسی مددجویان به خدمات آسان تر می شود

متقی نژاد در جلسه ای با حضور مدیران مراکز مثبت زندگی و کارشناسان بهزیستی، از ...

میز خدمت اداره بهزیستی کاشان در مجتمع بهزیستی برزک

استقرار میز خدمت بهزیستی در بخش بَرزُک شهرستان کاشان

به دعوت بخشداری و با هماهنگی شورای شهر برزک ، میزخدمت اداره بهزیستی در محل ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister