صفحه اصلی | آرشیو اخبار | تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۵۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی

تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۵۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی

بانك مركزي موظف شد در سال 89 مبلغ 1500 ميليارد ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها را با نسبت دوسوم و يك‌سوم به ترتيب معادل يكهزار ميليارد ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و معادل پانصد ميليارد ريال به سازمان بهزيستي كشور اختصاص دهد.

وزيران عضو كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (ف) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين‌نامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

متن آيين‌نامه اجرايي جزء (ف) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال1389 كل كشور به شرح زير است:

ماده1ـ اصطلاحات به كار رفته در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير بكار مي‌روند:
الف ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ مددجو : فردي كه به دليل همخواني وضعيت عمومي وي با شرايط پذيرش مندرج در دستورالعملهاي اجرايي سازمانهاي ذي‌ربط (كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور) در حال حاضر از خدمات حمايتي پيش‌بيني‌شده، به طور مستمر بهره‌مند مي‌شود.
ج ـ محروم: فردي كه به علت مورد پيش‌آمده نيازمند مساعدت بوده و واجد شرايط دريافت خدمات حمايتي و تسهيلات به صورت غيرمستمر (موردي) بنا به تشخيص سازمانهاي ذي‌ربط (كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور) مي‌باشد.
ماده2ـ بانك مركزي موظف است در سال 1389 مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها را از طريق بانك‌هاي عامل (بانك ملي ايران، بانك كشاورزي، بانك سپه و بانك مسكن) با نسبت دوسوم و يك‌سوم به ترتيب معادل يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و معادل پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال به سازمان بهزيستي كشور اختصاص دهد تا به منظور پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به مددجويان و محرومان مراجعه‌كننده، از طريق بانك‌هاي عامل مورد استفاده قرار دهند.
ماده3ـ سهم و سقف قابل پرداخت به هر يك از استانها از محل تسهيلات اختصاص‌يافته موضوع ماده (2) به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور براساس تعداد خانوار مددجويان، به شرح جدول پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، تعيين مي‌گردد.
ماده4ـ بانك مركزي موظف است سهم هر يك از بانك‌هاي عامل را منطبق با سهميه استاني موضوع جدول موضوع ماده (3) به تفكيك هر استان تعيين و ظرف بيست روز پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، به بانكهاي عامل ابلاغ كند. سهميه شهرستانهاي هر يك از استانها با هماهنگي ادارات سرپرستي بانكهاي عامل و ادارات كل كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ بانك مركزي تعيين و توسط بانك عامل مركز استان به شعبه شهرستاني ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد.
تبصره ـ پنج درصد (5%) تسهيلات اختصاص يافته به كميته امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، از محل سهميه بانك ملي ايران در اختيار ستاد مركزي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور قرار مي‌گيرد تا بنا بر ضرورت از طريق واحدهاي ذي‌ربط خود اقدام و با معرفي مددجويان و محرومان به شعب منتخب بانك عامل، مورد استفاده قرار دهند.
ماده5 ـ مددجويان و محرومان متقاضي دريافت تسهيلات اين آيين‌نامه پس از مراجعه به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور با بررسي، تشخيص و نظر ادارات و واحدهاي ذي‌ربط در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها با معرفي‌نامه رسمي مطابق نمونه پيوست كه به « مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به بانك‌هاي عامل و يا شعب شهرستاني معرفي مي‌شوند و در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1362ـ و اصلاحات بعدي آن و مقررات و ضوابط موضوع اين آيين‌نامه مبالغ تسهيلات قرض‌الحسنه تعيين‌شده در معرفي‌نامه را دريافت مي‌كنند.
تبصره ـ كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند فهرست اسامي و مشخصات متقاضيان مشـمول و ميزان تسـهيلات قابل‌پرداخت به هر نفر را به صورت ماهانه تنظيم و همزمان با صدور و ارسال معرفي‌نامه انفرادي، به بانك‌هاي عامل ارايه نمايند.
ماده6 ـ حداكثر مبلغ تسهيلات قرض‌الحسنه قابل پرداخت به هر يك از متقاضيان مشمول، تا پانزده ميليون (15.000.000) ريال تعيين شده است كه پس از كسر يكباره كارمزد متعلقه و واريز آن به حساب قرض‌الحسنه به نام متقاضي تسهيلات « بدون دفترچه» به افراد معرفي‌شده پرداخت مي‌شود.
تبصره ـ استفاده مجدد از اين تسهيلات، منوط به تسويه كامل تسهيلات دريافتي از محل اين آيين‌نامه و آيين‌نامه اجرايي بند (34) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور، موضوع تصويب‌نامه شماره 215590/ت40612هـ مورخ 20/11/1387 مي‌باشد.
ماده7ـ اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به معرفي‌شدگان مشمول، در قبال اخذ سفته عندالمطالبه به تعهد متقاضي و به ضمانت يك كارمند رسمي يا پيماني (با ارايه گواهي اشتغال به كار)، يا يك نفر كاسب داراي جواز كسب و يا يك ضامن موردقبول شعبه بانكي ذي‌ربط، صورت مي‌گيرد.
تبصره ـ كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند در صورت درخواست مددجويان تحت پوشش متقاضي تسهيلات قرض‌الحسنه اين آيين‌نامه، ضمانت اين افراد را متقبل و جايگزين ضامن موضوع اين ماده شوند.
ماده8 ـ مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي حداكثر سي و شش ماه تعيين مي‌شود كه برمبناي اصل تسهيلات پرداختي و به اقساط مساوي ماهانه صورت مي‌گيرد.
ماده9ـ بانك‌هاي عامل موظفند حداكثر يك ماه پس از دريافت معرفي‌نامه نيازمندان مشمول در صورت تكميل مدارك موضوع ماده (7) اين آيين‌نامه، نسبت به پرداخت مبالغ تسهيلات قرض‌الحسنه مقرر در وجه متقاضي اقدام و فهرست اسامي دريافت‌كنندگان را در پايان هر ماه، به صورت رسمي به ادارات و واحدهاي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي مربوط اعلام نمايند.
تبصره ـ در صورت عدم مراجعه متقاضيان معرفي‌شده، در فاصله يك ماه از تاريخ وصول فهرست اسامي مشمولان موضوع تبصره ماده (5) و يا عدم تكميل و ارايه مدارك لازم توسط مشمولان معرفي شده به شعب مربوط، شامل معرفي‌نامه رسمي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و سفته با امضاي ضامن معتبر، بانك‌هاي عامل مراتب را در پايان مدت مذكور، به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي ذي‌ربط اعلام مي‌دارند. حفظ اولويت اين افراد براي دريافت تسهيلات منوط به معرفي مجدد آنان، توسط كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به بانك عامل مي‌باشد.
ماده10ـ مانده تسهيلات استفاده نشده نزد هر يك از بانك‌هاي عامل تا پايان سال مالي بعد قابل تعهد، استفاده و پرداخت است.
ماده11ـ كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند گزارش عملكرد و ميزان استفاده از تسهيلات موضوع ماده (2) را به تفكيك استانها و بانك‌هاي عامل، در مقاطع زماني شش‌ماهه تهيه و همزمان به معاونت برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانك مركزي ارسال نمايند.
ماده12ـ مواردي كه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني نگرديده است، وفق ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي ابلاغي بانك مركزي به بانك‌ها انجام مي‌شود.
ماده13ـ مسئوليت حُسن اجراي اين آيين‌نامه در ارتباط با پرداخت تسهيلات، سقف تسهيلات و نحوه پرداخت بر عهده رييس كل بانك مركزي و در ارتباط با افراد واجد شرايط دريافت تسهيلات حسب مورد با سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) و رييس سازمان بهزيستي كشور مي‌باشد.
اين تصويب‌نامه در تاريـخ 23/2/1389 به تأييـد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

منبع :خبرگزاری فارس

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

آغاز به کار سامانه اشتغال

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صداوسیما، علی ربیعی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما ...

حقوق بازنشستگان کشوری بیشتر شد

پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان از این ماه، درخواست از مجلس برای حفظ تعاونی‌های سهام عدالت، ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister