صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار اجتماعی | سهام عدالت در اداره بهزیستی کاشان

سهام عدالت در اداره بهزیستی کاشان

سهام عدالت


هدف عمده توزیع سهام عدالت بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور است. این  برنامه  با به کارگیری راه کارهای خاص خود به تعدیل اقتصادی کارا در اقتصاد خواهد پرداخت.

اهداف و اثرات کلی اجرای چنین طرحی عبارتند از:

 • توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور
 • افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند
 • تسریع در روند خصوصی سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکتهای دولتی
 • استفاده از روشهای سالمتر و شفاف تر جهت واگذاری سهام شرکتها
 • متکی به خود نمودن خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی
 • کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال تصدی ها  به عموم مردم
 • گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور
 • تفکیک مناسبتر وظایف حاکمیتی و بنگاه داری،سازماندهی کاراتر بنگاه های دولتی و کارآمد کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی

ارکان طرح
با توجه به حجم و تنوع وظایف و مسئولیت ها، ارکان طرح توزیع سهام عدالت که در تصویب نامه دولت تصریح شده است و شرح وظایف آنان به صورت ذیل  شکل گرفته است:

1- هیأت وزیران:

 • تصویب آیین نامه ها و مصوبات مورد نیاز اجرای طرح
 • تصویب  فهرست سهام و شرکتهای قابل واگذاری و برنامه زمانبندی.

2-ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت:

 • سیاستگذاری اجرای طرح سهام عدالت
 • تصویب اولویت های مشمولین و استان ها در اجرای طرح سهام عدالت
 • تصویب ضوابط اجرایی، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و اساسنامه های لازم برای اجرای طرح سهام عدالت
 • تعیین نحوه تشکیل و وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها
 • دریافت گزارش ها و نظارت بر اجرای طرح
 • تصویب برنامه های عملیاتی طرح
 • بررسی و تصویب فهرست میزان سهام شرکتهای دولتی قابل واگذاری در  چارچوب سهام عدالت
 • تصمیم گیری درمورد رفع مشکلات اجرای طرح.

2- هیأت عالی واگذاری:

 • تصویب شیوه های قیمت گذاری سهام، تخفیف ها، و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران.
 • طراحی اهداف، ارکان، ماموریت و شرح وظایف ارکان، ساختارها، فرایند، نظام‌ها، و روشها و نرم افزارهای جامع اجرای طرح
 • طراحی و طراحی مجدد برنامه ها، زمانبندی و ریز فعالیتهای اجرای طرح
 • انجام مطالعات، بررسی ها و تحقیقات لازم، تشکیل جلسات کارشناسی با صاحبنظران و دستگاه های ذیربط برای اجرای طرح
 • تهیه پیش نویس ضوابط، دستورالعمل ها، اساسنامه ها، آیین نامه ها و مصوبات مورد نیاز برای طرح در ستاد مرکزی سهام عدالت
 • پیشنهاد سیاست ها، برنامه ها، و اولویت ها به ستاد مرکزی سهام عدالت
 • تهیه دستور جلسات ستاد مرکزی سهام عدالت
 • اجرای سیاست های تعیین شده و مصوبات ستاد مرکزی سهام عدالت
 • سازماندهی، راهبری، و کنترل اجرای طرح
 • هماهنگی با دستگاه های اجرایی، سازمان ها، و سازوکارهای حمایتی و ستادهای استانی در جهت اجرای طرح
 • برگزاری همایش های توجیهی و کارگاه های آموزشی اجرای طرح در سطوح مختلف
 • مدیریت شناسایی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی جامع مشمولین طرح
 • جمع آوری اطلاعات، تشکیل بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مالی، سازمانی و مدیریتی شرکت های دولتی
 • انجام بررسی ها و مطالعات لازم جهت آماده سازی سهام شرکتهای دولتی برای واگذاری
 • تعریف پروژه های مورد نیاز طرح، انتخاب پیمانکاران اصلح و مدیریت طرح
 • طراحی، سازماندهی و انجام فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی، اطلاع رسانی و سخنگویی طرح
 • ارائه بازخوردهای لازم از اجرای طرح، تنظیم و کنترل خروجی های اجزای طرح با ساختار و فرایندهای طرح
 • بررسی مشکلات و مسائل مطرح شده و طراحی مجدد ساختار، نظام، و روشهای طرح
 • تهیه گزارش های نظارتی سه ماهه، شش ماهه، و سالانه برای ستاد مرکزی سهام عدالت
 • انجام کلیه فعالیت های دبیرخانه ای طرح از جمله تدوین و ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی سهام عدالت

4- وزارت تعاون و ادارات کل تعاون در استانها:

 • همکاری با دبیرخانه ستاد مرکزی و سازمان خصوصی سازی دراجرای‌طرح، وضع ضوابط، دستورالعمل ها و آیین نامه ها در حوزه مرتبط با تعاونی ها
 • برگزاری همایش های توجیهی و کارگاه های آموزشی در حوزه های مرتبط با تعاونی ها
 • ثبت و راه اندازی شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی
 • نظارت بر انتخاب نمایندگان اعضای تعاونی ها برای شرکت در مجمع عمومی تعاونی
 • بررسی و ارزیابی عملکرد، مسائل مربوط و مشکلات تعاونی ها و تهیه گزارش های لازم و ارائه به دبیرخانه ستاد مرکزی جهت طرح در جلسات ستاد.

5- ستادهای استانی:

 • پیگیری، تشکیل، و راه اندازی سازوکارهای شناسایی مشمولان طرح
 • راهبری و پیگیری انجام وظایف و نظارت بر عملکرد سازوکارهای شناسایی مشمولان طرح
 • مدیریت جمع آوری اطلاعات مشمولان طرح، دریافت و جمع بندی اطلاعات مشمولان در سطح استان و کنترل، بازبینی و تایید اطلاعات مشمولان
 • بررسی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات مشمولان طرح براساس معیارهای دستورالعمل های مصوب ستاد مرکزی
 • پیگیری، ثبت، و راه اندازی شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی
  ارائه پیشنهاد به ستاد مرکزی سهام عدالت در موضوعات مختلف از جمله اولویت مشمولان و اولویت استان ذیربط
 • ارسال فراخوان به افراد مشمول طرح برای عضویت در تعاونی ها ی عدالت
 • تطبیق فهرست اعضای تعاونی ها با  فهرست افراد فراخوان شده
 • رسیدگی به شکایات واصله درمورد معرفی مشمولان و عضوپذیری تعاونیها
 • بررسی و ارزیابی عملکرد، مسائل مربوط و مشکلات تعاونی ها و تهیه گزارش های لازم و ارائه  به ستاد مرکزی
 • بررسی و ارائه گزارش عملکرد مرحله ای برنامه توزیع سهام عدالت
 • برقراری ارتباط با دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت در جهت اجرای دقیق دستورالعمل ها و سایر موارد ابلاغی در سطح استان
 • ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و ارگان های ذیربط در اجرای دستورالعمل ها و برنامه های مصوب ستاد مرکزی

6- سازمان ها و سازوکارهای حمایتی مشمولان طرح:

 • شناسایی مشمولان در چارچوب دستورالعمل های مصوب ستاد مرکزی
 • جمع آوری اطلاعات، تکمیل فرم های اطلاعاتی، صحه گذاری و ورود اطلاعات در قالب ها و نرم افزارهای ارائه شده از سوی دبیرخانه ستاد مرکزی
 • ارسال بسته های اطلاعاتی مشمولان به دبیرخانه ستادهای استانی
 • اصلاح و تکمیل اطلاعات عودت  شده مشمولان از سوی دبیرخانه ستادهای استانی یا دبیرخانه ستاد مرکزی
 • رساندن فراخوان های عضویت مشمولان در موارد درخواست ستادهای استانی
 • آموزش، ترویج و آشنا کردن مشمولان با حقوقشان براساس طرح، اساسنامه تعاونی های شهرستانی، و فرهنگ سهامداری.

سایر فعالیتها و ارکان اجرای طرح عبارت است از :

شرکت کارگزاری سهام عدالت، شرکتهای سرمایه گذاری استانی و شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی.

وضعیت سهام عدالت در حوزه اداره بهزیستی شهرستان کاشان :

در بهزیستی کاشان از اواخر سال  1384 هم زمان با شروع بحث سهام عدالت موضوع ثبت نام و تکمیل فرم های اطلاعات مشمولین دریافت سهام عدالت در حوزه های  امور اجتماعی (خانواده های بی سرپرست، سرپرست از کار افتاده، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ) و توان بخشی (معلولین جسمی حرکتی-ذهنی-نابینایان- ضایعه نخاعی و اعصاب وروان) و پیشگیری(معتادین بهبود یافته و…) با تلاش شبانه روزی مددکاران ، کارشناسان ، و مسئولین بیش از 5000 نفر از مددجویان فوق الذکر ثبت نام و در قالب برنامه ی excel طراحی و به مرکز استان تحویل گردید.

اقدامات انجام شده :

١- تکمیل و ارسال فرم های ورود اطلاعات مشمولین دریافت سهام عدالت از اواخرسال ٨۴ تا کنون برای حدود ٧٠٠٠ نفر از مددجویان

٢- ثبت نام مددجویان در شرکت تعاونی سهام عدالت کاشان تا پایان شهریور ٨٨ به تعداد ۵۶٩۵ نفر

٣- تحویل فیش های سود سهام عدالت بیشاز ٣۵٠٠ نفر از مددجویان طی ٢ نوبت

۴- برگزاری انتخابات مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت در ابتدای تاسیس و عضویت ٢ نفر از مددجویان در هیئت مدیره ی تعاونی سهام عدالت کاشان

۵- انتخاب خانم نرگس نیکخواه از منتخبین بهزیستی به عنوان رئیس هیئت مدیره تعاونی سهام عدلت در اولین دوره

۶- ثبت نام از کاندیداهای نمانیدگی اعضا در دومین مجمع عمومی شرکت تعاونی سهام عدالت در سال ٨٠ و ارسال فرم های ١٣ نفر از کاندیداها به ستاد انتخابات کاشان

٧- ثبت نام از زنان سرپرست خانوار غیر شاغل شهری جهت بهره مندی از سهام عدالت به تعداد ٨٩٣ خانواده و جمعا به تعداد ١۵١٩ نفر

٨- ثبت نام از کادر ثابت و غیر ثابت خیریه های تحت نظارت جهت بهره مندی از سهام عدالت به تعداد ٢٩٠ نفر

٩- ثبت نام از مددجویان تحت پوشش خیریه ی تحت نظارت جهت بهره مندی از سهام عدالت به تعداد ١٧ نفر

لازم به ذکر است مددجویان بهزیستی (ثبت نام شده در مرحله ی اول) در سال ٨۶ مبلغ ۴٠٠/٠٠٠ ریال به ازای هر سهم و در سال ١٣٨٧ مبلغ ٨٠٠/٠٠٠ ریال به ازای هر سهم دریافت نموده اند.

گردآورنده: خیامی پور

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

کمک هزینه فرزندان چندقلو بهزیستی

بازدید از منزل خانواده های دارای چند قلو

به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی از منزل سه خانواده  چند قلویی تحت پوشش بهزیستی شهرستان ...

تجلیل از دختران امداد بگیر تحت پوشش بهزیستی به مناسبت روز دخترولادت حضرت معصومه روز دختر در بهزیستی

تجلیل از دختران امداد بگیر تحت پوشش بهزیستی به مناسبت روز دختر

بمناسبت گرامیداشت روز دختر،طی نشستی با حضور متقی نژاد معاون مدیرکل و رئیس اداره، دکتر ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister