صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار اجتماعی | سهام عدالت در اداره بهزیستی کاشان

سهام عدالت در اداره بهزیستی کاشان

سهام عدالت


هدف عمده توزیع سهام عدالت بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور است. این  برنامه  با به کارگیری راه کارهای خاص خود به تعدیل اقتصادی کارا در اقتصاد خواهد پرداخت.

اهداف و اثرات کلی اجرای چنین طرحی عبارتند از:

 • توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور
 • افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند
 • تسریع در روند خصوصی سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکتهای دولتی
 • استفاده از روشهای سالمتر و شفاف تر جهت واگذاری سهام شرکتها
 • متکی به خود نمودن خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی
 • کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال تصدی ها  به عموم مردم
 • گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور
 • تفکیک مناسبتر وظایف حاکمیتی و بنگاه داری،سازماندهی کاراتر بنگاه های دولتی و کارآمد کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی

ارکان طرح
با توجه به حجم و تنوع وظایف و مسئولیت ها، ارکان طرح توزیع سهام عدالت که در تصویب نامه دولت تصریح شده است و شرح وظایف آنان به صورت ذیل  شکل گرفته است:

1- هیأت وزیران:

 • تصویب آیین نامه ها و مصوبات مورد نیاز اجرای طرح
 • تصویب  فهرست سهام و شرکتهای قابل واگذاری و برنامه زمانبندی.

2-ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت:

 • سیاستگذاری اجرای طرح سهام عدالت
 • تصویب اولویت های مشمولین و استان ها در اجرای طرح سهام عدالت
 • تصویب ضوابط اجرایی، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و اساسنامه های لازم برای اجرای طرح سهام عدالت
 • تعیین نحوه تشکیل و وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها
 • دریافت گزارش ها و نظارت بر اجرای طرح
 • تصویب برنامه های عملیاتی طرح
 • بررسی و تصویب فهرست میزان سهام شرکتهای دولتی قابل واگذاری در  چارچوب سهام عدالت
 • تصمیم گیری درمورد رفع مشکلات اجرای طرح.

2- هیأت عالی واگذاری:

 • تصویب شیوه های قیمت گذاری سهام، تخفیف ها، و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران.
 • طراحی اهداف، ارکان، ماموریت و شرح وظایف ارکان، ساختارها، فرایند، نظام‌ها، و روشها و نرم افزارهای جامع اجرای طرح
 • طراحی و طراحی مجدد برنامه ها، زمانبندی و ریز فعالیتهای اجرای طرح
 • انجام مطالعات، بررسی ها و تحقیقات لازم، تشکیل جلسات کارشناسی با صاحبنظران و دستگاه های ذیربط برای اجرای طرح
 • تهیه پیش نویس ضوابط، دستورالعمل ها، اساسنامه ها، آیین نامه ها و مصوبات مورد نیاز برای طرح در ستاد مرکزی سهام عدالت
 • پیشنهاد سیاست ها، برنامه ها، و اولویت ها به ستاد مرکزی سهام عدالت
 • تهیه دستور جلسات ستاد مرکزی سهام عدالت
 • اجرای سیاست های تعیین شده و مصوبات ستاد مرکزی سهام عدالت
 • سازماندهی، راهبری، و کنترل اجرای طرح
 • هماهنگی با دستگاه های اجرایی، سازمان ها، و سازوکارهای حمایتی و ستادهای استانی در جهت اجرای طرح
 • برگزاری همایش های توجیهی و کارگاه های آموزشی اجرای طرح در سطوح مختلف
 • مدیریت شناسایی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی جامع مشمولین طرح
 • جمع آوری اطلاعات، تشکیل بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مالی، سازمانی و مدیریتی شرکت های دولتی
 • انجام بررسی ها و مطالعات لازم جهت آماده سازی سهام شرکتهای دولتی برای واگذاری
 • تعریف پروژه های مورد نیاز طرح، انتخاب پیمانکاران اصلح و مدیریت طرح
 • طراحی، سازماندهی و انجام فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی، اطلاع رسانی و سخنگویی طرح
 • ارائه بازخوردهای لازم از اجرای طرح، تنظیم و کنترل خروجی های اجزای طرح با ساختار و فرایندهای طرح
 • بررسی مشکلات و مسائل مطرح شده و طراحی مجدد ساختار، نظام، و روشهای طرح
 • تهیه گزارش های نظارتی سه ماهه، شش ماهه، و سالانه برای ستاد مرکزی سهام عدالت
 • انجام کلیه فعالیت های دبیرخانه ای طرح از جمله تدوین و ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی سهام عدالت

4- وزارت تعاون و ادارات کل تعاون در استانها:

 • همکاری با دبیرخانه ستاد مرکزی و سازمان خصوصی سازی دراجرای‌طرح، وضع ضوابط، دستورالعمل ها و آیین نامه ها در حوزه مرتبط با تعاونی ها
 • برگزاری همایش های توجیهی و کارگاه های آموزشی در حوزه های مرتبط با تعاونی ها
 • ثبت و راه اندازی شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی
 • نظارت بر انتخاب نمایندگان اعضای تعاونی ها برای شرکت در مجمع عمومی تعاونی
 • بررسی و ارزیابی عملکرد، مسائل مربوط و مشکلات تعاونی ها و تهیه گزارش های لازم و ارائه به دبیرخانه ستاد مرکزی جهت طرح در جلسات ستاد.

5- ستادهای استانی:

 • پیگیری، تشکیل، و راه اندازی سازوکارهای شناسایی مشمولان طرح
 • راهبری و پیگیری انجام وظایف و نظارت بر عملکرد سازوکارهای شناسایی مشمولان طرح
 • مدیریت جمع آوری اطلاعات مشمولان طرح، دریافت و جمع بندی اطلاعات مشمولان در سطح استان و کنترل، بازبینی و تایید اطلاعات مشمولان
 • بررسی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات مشمولان طرح براساس معیارهای دستورالعمل های مصوب ستاد مرکزی
 • پیگیری، ثبت، و راه اندازی شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی
  ارائه پیشنهاد به ستاد مرکزی سهام عدالت در موضوعات مختلف از جمله اولویت مشمولان و اولویت استان ذیربط
 • ارسال فراخوان به افراد مشمول طرح برای عضویت در تعاونی ها ی عدالت
 • تطبیق فهرست اعضای تعاونی ها با  فهرست افراد فراخوان شده
 • رسیدگی به شکایات واصله درمورد معرفی مشمولان و عضوپذیری تعاونیها
 • بررسی و ارزیابی عملکرد، مسائل مربوط و مشکلات تعاونی ها و تهیه گزارش های لازم و ارائه  به ستاد مرکزی
 • بررسی و ارائه گزارش عملکرد مرحله ای برنامه توزیع سهام عدالت
 • برقراری ارتباط با دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت در جهت اجرای دقیق دستورالعمل ها و سایر موارد ابلاغی در سطح استان
 • ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و ارگان های ذیربط در اجرای دستورالعمل ها و برنامه های مصوب ستاد مرکزی

6- سازمان ها و سازوکارهای حمایتی مشمولان طرح:

 • شناسایی مشمولان در چارچوب دستورالعمل های مصوب ستاد مرکزی
 • جمع آوری اطلاعات، تکمیل فرم های اطلاعاتی، صحه گذاری و ورود اطلاعات در قالب ها و نرم افزارهای ارائه شده از سوی دبیرخانه ستاد مرکزی
 • ارسال بسته های اطلاعاتی مشمولان به دبیرخانه ستادهای استانی
 • اصلاح و تکمیل اطلاعات عودت  شده مشمولان از سوی دبیرخانه ستادهای استانی یا دبیرخانه ستاد مرکزی
 • رساندن فراخوان های عضویت مشمولان در موارد درخواست ستادهای استانی
 • آموزش، ترویج و آشنا کردن مشمولان با حقوقشان براساس طرح، اساسنامه تعاونی های شهرستانی، و فرهنگ سهامداری.

سایر فعالیتها و ارکان اجرای طرح عبارت است از :

شرکت کارگزاری سهام عدالت، شرکتهای سرمایه گذاری استانی و شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی.

وضعیت سهام عدالت در حوزه اداره بهزیستی شهرستان کاشان :

در بهزیستی کاشان از اواخر سال  1384 هم زمان با شروع بحث سهام عدالت موضوع ثبت نام و تکمیل فرم های اطلاعات مشمولین دریافت سهام عدالت در حوزه های  امور اجتماعی (خانواده های بی سرپرست، سرپرست از کار افتاده، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ) و توان بخشی (معلولین جسمی حرکتی-ذهنی-نابینایان- ضایعه نخاعی و اعصاب وروان) و پیشگیری(معتادین بهبود یافته و…) با تلاش شبانه روزی مددکاران ، کارشناسان ، و مسئولین بیش از 5000 نفر از مددجویان فوق الذکر ثبت نام و در قالب برنامه ی excel طراحی و به مرکز استان تحویل گردید.

اقدامات انجام شده :

١- تکمیل و ارسال فرم های ورود اطلاعات مشمولین دریافت سهام عدالت از اواخرسال ٨۴ تا کنون برای حدود ٧٠٠٠ نفر از مددجویان

٢- ثبت نام مددجویان در شرکت تعاونی سهام عدالت کاشان تا پایان شهریور ٨٨ به تعداد ۵۶٩۵ نفر

٣- تحویل فیش های سود سهام عدالت بیشاز ٣۵٠٠ نفر از مددجویان طی ٢ نوبت

۴- برگزاری انتخابات مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت در ابتدای تاسیس و عضویت ٢ نفر از مددجویان در هیئت مدیره ی تعاونی سهام عدالت کاشان

۵- انتخاب خانم نرگس نیکخواه از منتخبین بهزیستی به عنوان رئیس هیئت مدیره تعاونی سهام عدلت در اولین دوره

۶- ثبت نام از کاندیداهای نمانیدگی اعضا در دومین مجمع عمومی شرکت تعاونی سهام عدالت در سال ٨٠ و ارسال فرم های ١٣ نفر از کاندیداها به ستاد انتخابات کاشان

٧- ثبت نام از زنان سرپرست خانوار غیر شاغل شهری جهت بهره مندی از سهام عدالت به تعداد ٨٩٣ خانواده و جمعا به تعداد ١۵١٩ نفر

٨- ثبت نام از کادر ثابت و غیر ثابت خیریه های تحت نظارت جهت بهره مندی از سهام عدالت به تعداد ٢٩٠ نفر

٩- ثبت نام از مددجویان تحت پوشش خیریه ی تحت نظارت جهت بهره مندی از سهام عدالت به تعداد ١٧ نفر

لازم به ذکر است مددجویان بهزیستی (ثبت نام شده در مرحله ی اول) در سال ٨۶ مبلغ ۴٠٠/٠٠٠ ریال به ازای هر سهم و در سال ١٣٨٧ مبلغ ٨٠٠/٠٠٠ ریال به ازای هر سهم دریافت نموده اند.

گردآورنده: خیامی پور

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

کارگاه یک روزه سفال و نقاشی در کوشک میدان کمال الملک کاشان

همزمان با روز جهانی معلولین برگزار شد

کارگاه یک روزه سفال و نقاشی در کوشک میدان کمال الملک

یک وعده غذای گرم با طعمی تازه و مطبوع طرح تامین یک وعده غذای گرم با رویکردی جدید در تمامی روستا مهد های تحت نظارت بهزیستی شهرستان کاشان اجرایی می گردد

یک وعده غذای گرم با طعمی تازه و مطبوع

یک وعده غذای گرم با طعمی تازه و مطبوع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister