صفحه اصلی | اسناد و قوانین | قوانین | واگذاري قيوميت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به این سازمان

واگذاري قيوميت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به این سازمان

عنوان: قانون واگذاري قيوميت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تازمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح

ماده واحده – دركليه مواردي كه سازمان بهزيستي كشور متكفل امور فرد محجوري ميگردد كه محتاج نصب قيم باشد مكلف است جهت نصب قيم موضوع رابه مراجع قضايي مربوطه اعلام نمايد.تازماني كه دادگاه فرد معيني را به عنوان قيم نصب نكرده در موارد ضروري رئيس دادگستري محل مي تواند رئيس سازمان بهزيستي كشور و مديران كل و روساي ادارت بهزيستي محل رابا حق توكيل به غير موقتاً به عنوان نماينده قانوني محجورين با اختيارات ومسئوليتهاي قانوني قيم منصوب نمايد. تشخيص ضرورت به عهده سازمان مذكور مي باشد. تبصره – تهيه وتصويب آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به عهده وزارت دادگستري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يكهزارو سيصدو هفتادو شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 1376/5/8 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

قانون ساماندهي کودکان خياباني

فصل اول – كليات ماده 1- اصطلاحات زير در آيين ‌نامه در معاني مشروح مربوط ...

قانون معافیت های سربازي

به موجب قانون مصوب سال 83 مجلس شوراي اسلامي افرادي كه به تشخيص كميسيون پزشكي ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister