صفحه اصلی | اسناد و قوانین | قوانین | كميسيون پزشكي موضوع ماده 3

كميسيون پزشكي موضوع ماده 3

نوان: دستورالعمل كميسيون پزشكي موضوع ماده 3 آئين نامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي معلولين حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كار و معلولين عادي – تاريخ تصويب: فروردين 1369
ماده 1- هدف : نحوه انجام كار كميسيون پزشكي موضوع ماده 3 آئين نامه اجرايي مصوبه 45664/ت 652 مورخ 1368/5/30 هيات وزيران مربوط به قانون بازنشستگي مصوبه 1376/9/1 مجلس شوراي اسلامي . ماده 2- كميسيون پزشكي بازنشستگي معلولين حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كار ، معلولين عادي كه در اين دستورالعمل ( كميسيون ) ناميده مي شود با حضور افراد ذيل در سازمان بهزيستي كشور تشكيل مي شود : الف- 3 نفر پزشك متخصص معرفي شده از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي . ب- يك نفر كارشناس توانبخشي كه از طرف معاونت توانبخشي سازمان بهزيستي كشور معرفي مي شود . دعوت از متقاضيان طبق ضوابط و مقررات آئين نامه اجرايي بهعهده دبير كميسيون و با هماهنگي اعضاي كميسيون مي باشد . ماده 3- كميسيون براي تشخيص نهايي در صورت لزوم مي تواند از نظريه متخصصين ديگر استفاده نمايد . ماده 4- بررسي درخواست متقاضيان ، تطبيق با قانون و آئين نامه ، تكميل پرونده و طرح در دستور كار كميسيون ، تاريخ جلسه ودعوت ا زمتقاضي به عهده دبير كميسيون مي باشد . ماده 5- پرونده پزشكي شامل كليه مدارك كلينيكي و پاراكلينيكي ، شرح و سابقه بيماري يا معلوليت با قيد علت ، تاريخ شروع آن و تشخيص فعلي و اظهار نظر صريح توسط يكي از اعضاي كميسيون يا مشاور ( پزشك معتمد ) كه در فرم شماره 2 كميسيون ثبت مي گردد. ماده 6- كميسيون پس از مشاهده ومعاينهبا مطالعه مدارك موضوع ماده 6 و سير بيماري يا معلوليت و نظريات مشاوره اي احتمالي و غيره بر اساس ضوابط قانوني به ترتيب ذيل اقدام به صدور راي مي نمايد . الف- آراء كميسيون از نظر از كارافتادگي و ميزان معلوليت بايد روشن ، صريح و فاقد هر گونه ابهام باشد . ب- آراء كميسيون در تعيين درصد معلوليت يا ادامه درمان قابل اعتراض نمي باشد . ج- رأي نهايي كميسيون با نظر دوتن از سه نفر پزشك متخصص كميسيون ، قطعي و لازم الاجراء است و دبير كميسيون حق رأي ندارد . د- رأي قطعي ( نهايي) كميسيون در قسمت پائين فرم شماره يك ثبت مي گردد و در غير اينصورت در قسمت بالاي همين فرم درخواست مشاوره خواهد شد كه پس از تكميل آن توسط مشاور ، بخش پائيني آن با نظر نهايي اعضاي كميسيون تكميل خواهد شد . ه- نظر و رأي كميسيون با امضاء و مهر و شماره نظام پزشكي اعضاء در فرم شماره يك ثبت و پس از امضاء دبير و مهر كميسيون جهت اقدامات بعدي قانوني از طريق معاونت توانبخشي به دستگاه اجرايي متبوع متقاضي ابلاغ و رونوشت آن جهت اطلاع به معاونت اداري و مالي سازمان بهزيستي ارسال مي گردد. ماده 7- به اعضاء مشاوران و دبير كميسيون طبق اصلاحيه شماره 57981/ت 777 مورخ 68/8/27 تبصره 2 ماده 43 قانون استخدامي كشوري ( يا اخرين اصلاحيه ) حق الزحمه تعلق مي گيرد . تبصره – هزينه هاي فوق با پيشنهاد دبير كميسيون و تائيد معاونت توانبخشي از اعتبارات سازمان بهزيستي كه بدين منظور تعيين خواهد شد قابل پرداخت است .

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

قانون مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي متکديان

در هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ 15/2/87 آیین نامه ای به ...

قانون ساماندهي کودکان خياباني

فصل اول – كليات ماده 1- اصطلاحات زير در آيين ‌نامه در معاني مشروح مربوط ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister