صفحه اصلی | اسناد و قوانین | قوانین | قانون معافیت های سربازي

قانون معافیت های سربازي

به موجب قانون مصوب سال 83 مجلس شوراي اسلامي افرادي كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي ، ذهني ، رواني يا توأم ، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارايي آنان ايجاد گردد

قانون حمايت جامع از حقوق معلولان:

به موجب قانون مصوب سال 83 مجلس شوراي اسلامي افرادي كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي ، ذهني ، رواني يا توأم ، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارايي آنان ايجاد گردد به طوري كه موجب كاهش استقلال آنان در زمينه اقتصادي و اجتماعي و اقتصادي شود و در يكي از گروه هاي 6 گانه اصلي به شرح ذيل قرار داشته باشد معلول شناخته مي شوند:

1.   معلوليت جسمي حركتي.

2.   معلوليت ذهني.

3.   معلوليت بينايي.

4.   معلوليت شنوايي.

5.   معلوليت گفتاري.

6.   معلوليت بيماران رواني مزمن.

و درصد معلوليت در هر گروه بر اساس درجه بندي رتبه اي بوده و در چهار سطح خفيف ، متوسط، شديد و خيلي شديد تعيين شده است.

تبصره 1: وضعيت جسمي ، روحي و رواني معلول مي بايست مجدداً در شوراي پزشكي وظيفه عمومي محل مطرح و در مورد عدم كارآئي و نياز به مراقبت وي  اظهار نظر شود.

تبصره2: يك يا دو نفر از فرزندان يا برادران معلولان به شرح زير از خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند.

رديف نوع كفالت شرايط احراز

  • 1 پدر يا مادر يا هر دو معلول باشند

1) معلوليت پدر يا مادر مورد تائيد سازمان بهزيستي باشد.

2) معلوليت مورد تائيد شوراي پزشكي معاونت وظيفه عمومي شهرستان- استان باشد.

3) مشمول فاقد غيبت باشد.

4) با رضايت پدر يا مادر يكي از فرزندان معرفي شود.

  • 2 دو فرزند ( خواهر يا برادر) معلول باشند.

1) معلوليت فرزندان مورد تائيد سازمان بهزيستي باشد.

2) معلوليت فرزندان مورد تائيد شوراي پزشكي معاونت وظيفه عمومي شهرستان- استان باشد.

3) مشمول فاقد غيبت باشد.

4) با رضايت پدر يا مادر يكي از فرزندان معرفي شود.

  • 3 پدر يا مادر و دو نفر از فرزندان معلول باشند. (حداكثر دو نفر معاف هستند)

1) معلوليت پدر يا مادر و دو فرزند مورد تائيد سازمان بهزيستي باشد.

2) معلوليت پدر يا مادر و دو فرزند مورد تائيد شوراي پزشكي معاونت وظيفه عمومي شهرستان – استان باشد.

3) مشمول فاقد غيبت باشد.

  • 4 همسر معلول باشد

1) معلوليت همسر مورد تائيد سازمان بهزيستي باشد.

2) معلوليت همسر مورد تائيد شوراي پزشكي معاونت وظيفه عمومي شهرستان – استان باشد.

3) مشمول فاقد غيبت باشد.

4) معلوليت همسر بعد از ازدواج حادث شده باشد.

5- كسانيكه تا قبل از ابلاغ آئين نامه (22/1/85) با خانمي معلول ازدواج كرده باشند واجد شرائط ميباشند.

تبصره: خواهر يا برادر مشمول كه معلول است، در صورتيكه متأهل باشد خودشان مي توانند فرزند خود را معاف نمايند و نميتوانند يك بار برادر و بار ديگر فرزند خود را از خدمت معاف كنند.

طبق ماده 110و111 آئين نامه اجرايي : مشمولان مقيم خارج از كشوركه مدعي كفالت هستند مكلفند مدارك مورد نياز را به نمايندگي سياسي يا كنسولگري جمهوري اسلامي محل اقامت و در صورت نبودن نمايندگي سياسي در محل اقامت به نزديكترين نمايندگي سياسي تسليم نمايند تا از طريق وزارت امور خارجه به سازمان وظيفه عمومي ارسال گردد.

به وضع مشموليت اين قبيل مشمولان درحوزه مركزي تهران رسيدگي ودر صورتي كه راي هيئت رسيدگي مبني برمعافيت صادر گرددكارت معافيت به منظور تحويل به مشمول به وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد.

تذكر : در صورت درخواست انواعي از معافيت كفالت كه لازم است بستگان مشمول در شوراهاي پزشكي معاينه شوند مانند (پدر كمتر از 59 سال و نيازمند مراقبت ، خواهر يا برادر بيمار و….) با توجه به اينكه هنوز هيچ سازوكاري در خصوص تشكيل شوراهاي پزشكي در خارج از كشور وجود ندارد بايستي جهت معاينه در شوراهاي پزشكي به داخل كشور مراجعه نمايند.

  • فصل پنجم: معافيت پزشكي

برابر ماده 39 قانون خدمت وظيفه عمومي مشمولان از نظر وضع مزاجي و استعداد جسمي و رواني به چهار دسته به شرح زير تقسيم مي شوند:

1) كساني كه از نظر جسمي و رواني سالم و قادر به انجام خدمت هستند كه اين قبيل مشمولان بايستي به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

2) كساني كه به علت نقص عضو يا ابتلاء به بيماري از سلامتي كامل برخودار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غير رزمي ميباشند كه اين قبيل افراد به خدمت اعزام ليكن در امور غير رزم خدمت مي نمايند.

3) مشمولاني كه به علت عدم رشد يا ابتلاء به بيماري موقتاً قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند كه بايستي خود را معرفي و تعيين و تكليف نمايند.

4) مشمولاني كه به علت نقص عضو و يا ابتلا به بيماري جسمي و يا رواني به طور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند كه بايستي خود را معرفي و از معافيت پزشكي استفاده نمايند.

تبصره: نحوه طبقه بندي مشمولان و طرز معاينه و ضوابط معافيت پزشكي آنان به موجب آئين نامه معاينه و معافيت پزشكي خواهد بود.

كه متقاضيان اينگونه معافيت مي توانند با مراجعه به دفاتر پست يا دفاتر پليس +10، آئين نامه مذكور را تهيه و استفاده نمائيد.

تذكر : لازم به ذكر است با توجه به اينكه در حال حاضر آئين نامه و دستور العملي جهت تشكيل شوراهاي پزشكي در خارج از كشور وجود نداشته و كليه متقاضيان معافيت پزشكي كه در خارج از ايران مي باشند بايستي توسط شوراهاي پزشكي در داخل كشور معاينه و به درخواست آنان رسيدگي گردد لذا مدارك لازم و روند رسيدگي به درخواست آنان دقيقا مشابه روند رسيدگي به درخواست معافيت پزشكي در داخل كشور مي باشد.

  • فصل ششم: معافيت موارد خاص

1- فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشد.

2- يكي از فرزندان مفقودالاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده برادر آنها ( مفقودالاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا، سرباز شناخته شده از خدمت معاف مي باشد.

3- يكي از برادران مفقودالاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده فرزند آنها ( شهيد، مفقودالاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا، سرباز شناخته شده از خدمت معاف مي باشد.

4- يكي از فرزندان مفقودالاثرها و آزادگان كه قبلاً برادرش (فرزند ديگر مفقودالاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهداء استفاده نموده و لي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 1379 نزد خانواده اش نباشد از خدمت معاف مي باشد.

5- كليه جانبازان 15% و بالاتر و يكي از فرزندان جانبازان 25% وبالاتر و دو فرزند جانبازان 50% و بالاتر از خدمت معاف ميباشند.

6- يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان داراي60ماه سابقه جبهه از خدمت معاف ميباشند.

7- يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 30 امتياز و دو فرزند افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف مي باشند.

8- يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از سه سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده است از خدمت معاف مي باشد.

9- آن دسته از خانواده شهدا ، مفقودالاثرها ، جانبازن، آزادگان و رزمندگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده ليكن ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت ، استخدام در نيروهاي مسلح و . . . منتفي گرديده مي تواند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند.

10- كليه خانواده هايي كه داراي فرزند معلول جسمي ذهني باشند يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف مي گردد.

11- كليه مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) كه حداكثر داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشند يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف مي گردد.

12- كليه مشمولانيكه تنها برادر آنان در حين خدمت و بعلت ماموريت ناشي از خدمت فوت شده باشند از خدمت معاف ميباشند.

13- كليه مشمولان زير ديپلم ، ديپلم، فوق ديپلم (متولدين 1338 تا پايان 1354) – ليسانس(متولدين تا پايان سال 1354)- فوق ليسانس (متولدين تا پايان سال 1352)- دكتري غير پزشكي (متولدين تا پايان سال 1350) – دكتري دامپزشكي و پزشكي (متولدين تا پايان سال 1344)  ميتوانند از معافيت  عفو رهبري استفاده نموده و از خدمت معاف مي باشند.

تذكر : لازم به ذكر است با توجه به اينكه شرط لازم و ضروري در تعلق معافيتهاي موارد خاص (بجز معافيت عفو رهبري )تاييد و ارسال برگه هاي تاييديه از سوي ارگانهاي ذيربط در رابطه با هر يك از انواع معافيتهاي موارد خاص بوده و و تمامي مراجع تاييد كننده اين نوع معافيت  در داخل كشور حضور دارند لذا در صورت تمايل مشمولان خارج از كشور از استفاده از اينگونه معافيتها ، مي بايست مدارك در داخل كشور تكميل و به سازمان وظيفه عمومي ارسال گردد و ضمنا در صورت نياز به طي آموزش رزم مقدماتي، بايستي در تاريخ مشخص شده از سوي سازمان وظيفه عمومي حضور بهم رسانند.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

قانون مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي متکديان

در هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ 15/2/87 آیین نامه ای به ...

قانون ساماندهي کودکان خياباني

فصل اول – كليات ماده 1- اصطلاحات زير در آيين ‌نامه در معاني مشروح مربوط ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister