صفحه اصلی | اسناد و قوانین | قوانین | قانون مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي متکديان

قانون مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي متکديان

در هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ 15/2/87 آیین نامه ای به منظور اصلاح ساختار و ايجاد هماهنگي در فعاليت دستگاههاي اجرايي و ارتقاء کارآيي و بهبود روشهاي مربوط به مبارزه با تکدي و جمع آوري، شناسايي و تعيين وضعيت افراد بي سرپرست، گمشده، متواري، در راه مانده و موارد مشابه و همچنين تنظيم وظايف دستگاههاي عمومي و دولتي در اين امور، تصويب شد.

این شورا بنا به پيشنهاد مشترک معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي و وزارت کشور آیین نامه زیر را تصویب کرد.

ماده 1 –  تعاريف و اصطلاحات به کار رفته در اين مصوبه به قرار زير است:

الفمجتمع اردوگاهي: محلي است که زير نظر فرمانداري در شهرهاي بزرگ تشکيل مي شود و مسئوليت نگاهداري موقت، شناسايي وضعيت، گروه بندي و تعيين تکليف افراد موضوع اين مصوبه را به عهده دارد.

بافراد مشمول مصوبه: عبارتند از افراد معلول و ناتوان (اعم از جسمي و ذهني) بي سرپرست، مجهول الهويه، در راه مانده، گمشده، متواري، افراد نيازمند غيرحرفه اي، متکديان و ولگردان حرفه اي.

ج – شهرهاي بزرگ: شهرهايي که مطابق آخرين سرشماري مرکز آمار ايران بيش از پانصد هزار نفر جمعيت داشته باشد.

تبصره: – شهرهايي که طبق سرشماري ياد شده بين 200 تا 500 هزار نفر جمعيت داشته باشند، حسب نظر استاندار و حسب شرايط محلي مشمول اين تعريف خواهند بود.

ماده 2 – در هريک از شهرهاي بزرگ، نسبت به ايجاد مجتمع اردوگاهي اقدام خواهد شد و سازمان هاي مسئول (دادگستري استان، نيروي انتظامي، سازمان بهزيستي، کميته امداد امام خميني (ره) اداره کار و امور اجتماعي و شهرداري) نماينده تام الاختيار خود را به مجتمع هاي مزبور براي انجام وظايف دستگاه متبوع معرفي خواهند کرد.

تبصره: تأمين محل و امکانات و تجهيزات اوليه مورد نياز اردوگاه از طريق شهرداري صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت به تشخيص استاندار، از ساير امکانات و اعتبارات استان نيز استفاده خواهد شد. اعتبارات مورد نياز مجتمع هاي اردوگاهي از محل بودجه عمومي و کمک هاي مردمي تأمين خواهد شد.

ماده 3 – شهرداري موظف است نسبت به شناسايي و جمع آوري و تحويل افراد موضوع اين مصوبه به مجتمع اردوگاهي اقدام نمايد. نيروي انتظامي در اين مورد همکاري لازم را با شهرداري به عمل خواهد آورد:

ماده 4 – مسئول مجمتع اردوگاهي توسط فرماندار تعيين مي شود. مجتمع اردوگاهي مکلف است پس از تحويل گرفتن افراد موضوع اين مصوبه، نسبت به نگهداري موقت، شناسايي وضعيت و طبقه بندي آنها در يکي از گروههاي زير اقدام نمايد:

الف – افراد متهم به ارتکاب جرم، اعم از متکديان و ولگردان حرفه اي
ب – افراد بي سرپرست و مجهول الهويه
ج – افراد گمشده؛ در مانده و متواري
د – افراد معلول و ناتوان (اعم از جسمي و ذهني)
هـ ـ افراد نيازمند غيرحرفه اي

ماده 5 – چنانچه صدور قرار يا رأي فضايي براي هر يک از افراد موضوع اين مصوبه ضرورت داشته باشد، مسئوليت امر به عهده دادگستري، استان (دادگاه) است. دادگستري استان مي تواند نسبت به تعيين قاضي مستقر در مجتمع اردوگاهي به منظور تسريع در رسيدگي اقدام نمايد.

ماده 6 – سازمان بهزيستي موظف است افراد بي سرپرست، ناتوان و معلول و سالمندان نيازمند را تحويل بگيرد و در اماکن مناسب نگهداري نمايد و تحت آموزش قرار دهد. همچنين پوششهاي حمايتي لازم را تا ايجاد شرايط و زمينه مناسب براي بازگشت به زندگي عادي ايجاد نمايد.

ماده 7 – کميته امداد امام خميني (ره) موظف است ضمن هماهنگي با مسئول مجتمع اردوگاهي، پوشش حمايتي و هدايتي لازم را براي افراد نيازمند، گمشده متواري و درمانده برقرار کند و شرايط و زمينه بازگشت آنان به زندگي عادي را فراهم نمايد.

ماده 8 – وزارت کار و امور اجتماعي موظف است افراد مستعد و داراي توان کار موضوع اين مصوبه را که از طرف مجتمع اردوگاهي و يا کميته  امداد امام (ره) بهزيستي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني معرفي مي شوند، به طور رايگان تحت پوشش آموزشهاي فني و حرفه اي مناسب قرار دهد و جهت تأمين اشتغال متکديان که دوره هاي مربوط را طي نموده اند، برنامه ريزيهاي اجرايي لازم را از طريق مراکز کاريابي و صندوق فرصتهاي شغلي به عمل آورد.

ماده 9 – افراد موضوع اين مصوبه در صورتي که پس از انجام اقدامات پيش بيني شده در موارد (6 و 7 و 8) به تکدي بپردازند، پس از جمع آوري به عنوان متهم جهت تعيين تکليف در اختيار مراجع قضائي قرار خواهند گرفت.

ماده 10 – وزارت کشور موظف است نظام آماري متمرکز ثبت و دستيابي بهنگام به سوابق متکديان را ايجاد و تصدي نمايد. نيروي انتظامي و ديگر دستگاههاي مسئول موظفند اطلاعات مورد نياز وزارت کشور را بر اساس ضوابطي که آن وزارتخانه ابلاغ مي نمايد در اختيار وزارت کشور قرار دهند.

ماده 11 – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور توجيه و آشنايي جامعه با تبعات مختلف تکدي و جلب مشارکت مردم در مبارزه با اين پديده و نيز معرفي تجربه هاي موفق مردمي، برنامه ريزي و اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده 12 – سازمان برنامه و بودجه موظف است براي تأمين اعتبارات مورد نياز اجراي طرح، اقدام لازم به عمل آورد.

ماده 13 – به منظور پيگيري، ايجاد هماهنگي ونظارت بر اجراي اين مصوبه، ستادي در هر استان با مسئوليت معاون سياسي ـ امنيتي استاندار و عضويت فرماندار شهرستان محل استقرار مجتمع، رئيس سازمان برنامه و بودجه، شهردار مرکز استان، مديرکل کار و امور اجتماعي، رئيس مرکز صدا و سيما، فرمانده نيروي انتظامي منطقه، مديرکل بهزيستي، سرپرست کميته امداد خميني (ره) و رئيس دادگستري استان تشکيل مي شود. تصميمات ستاد بعد از تاييد استاندار براي دستگاههاي اجرايي مربوط لازم الاجراست.

تبصره: ستاد، فعاليت موسسات خيريه و کمکهاي مردمي را محوريت کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، به منظور عدم پرداخت مستقيم به متکديان، سازماندهي نموده در راستاي پيشگيري از اين ناهنجاري اجتماعي اقدامات تبليغي و ارشادي لازم را برنامه ريزي خواهد نمود.

ماده 14 ـ وظايف دستگاهها در مبارزه با تکدي و رسيدگي به افراد موضوع اين مصوبه در ساير شهرها به  ترتيبي است که در اين مصوبه تعيين شده است و صرفاً انجام وظايف مقرر در مورد مجتمع اردوگاهي بر عهده مجتمع نزديکترين شهر بزرگ استان است.

ماده 15 – وزارت کشور مسئول اجراي اين مصوبه است و گزارشهاي لازم را در دوره هاي زماني شش ماهه به هيأت وزيران و دبيرخانه شوراي عالي اداري ارائه خواهد نمود.

محمد باقريان
معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

قانون ساماندهي کودکان خياباني

فصل اول – كليات ماده 1- اصطلاحات زير در آيين ‌نامه در معاني مشروح مربوط ...

قانون معافیت های سربازي

به موجب قانون مصوب سال 83 مجلس شوراي اسلامي افرادي كه به تشخيص كميسيون پزشكي ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister