صفحه اصلی | اسناد و قوانین | قوانین | قانون ساماندهي کودکان خياباني

قانون ساماندهي کودکان خياباني

فصل اول – كليات ماده 1- اصطلاحات زير در آيين ‌نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 1- كودك خياباني : فرد كمتر از 18 سال تمام كه به صورت محدود يا نا محدود در خيابان به سر مي‌برد ، اعم از كودكي كه هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و يا كودكي كه خيابان را خانه خود مي‌داند و رابطه او با خانواده به …

فصل اول – كليات

ماده 1- اصطلاحات زير در آيين ‌نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

1- كودك خياباني : فرد كمتر از 18 سال تمام كه به صورت محدود يا نا محدود در خيابان به سر مي‌برد ، اعم از كودكي كه هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و يا كودكي كه خيابان را خانه خود مي‌داند و رابطه او با خانواده به حدقل رسيده و يا اساساً چنين ارتباطي وجود ندارد.

2- ساماندهي : مجموعه فعاليتهايي كه توسط نهادها، سازمانها و دستگاههاي اجرايي دولتي و غير دولتي تعريف شده در اين آيين‌نامه ، از شناسايي ، جذب و پذيرش كودكان خياباني آغاز و تا رسيدن وي به فرجام قابل اطمينان ادامه مي‌يابد .

3- شناسايي : ارتباطي كه توسط مددكار اجتماعي با كودك خياباني شكل مي‌گيرد و به تشخيص وضع موجود وي مي‌انجامد.

4- جذب : ارتباط تقويت مددكار اجتماعي با كودك خياباني كه جلب اعتماد و پذيرش ارتباط از سوي كودك خياباني را به همراه دارد. اين فعاليت با هدف آگاه نمودن كودك خياباني از منابع و خدماتي كه مي‌تواند در اختيار او قرار گيرد انجام پذيرد.

5- اقامت: حضور كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت كودك خياباني درمركز اقامت كه شامل سه سطح زير مي‌شود:

الف – اقامت كوتاه مدت: حضور كودك خياباني در مركز اقامت حداكثر به مدت 21 روز.

ب- اقامت ميان مدت : حضور كودك خياباني در مركز اقامت بيشتر از 21 روز تا يك سال.

ج- اقامت دراز مدت: حضور كودك خياباني بي‌سرپرست يا بدسرپرست در مراكز شبانه‌روزي تا پايان 18 سالگي مطابق با ايين‌نامه مراكز شبانه‌روزي سازمان بهزيستي كشور.

تبصره – در موارد استثنايي و در صورت ضرورت با نظر تيم تخصصي مدت اقامت موضوع بند «الف» حداكثر يك دوره قابل تمديد مي‌باشد.

6- مراكز كودكان خياباني: مراكزي كه در آنها خدمات تخصصي به كودكان خياباني ارايه مي‌شود. اين مراكز در چهار سطح زير مي‌باشند:

الف – مراكز و پايگاه‌هاي سطح يك ( سرپايي): مراكز و پايگاههاي ثابت و سياري كه بدون اقامت كودك نسبت به ارايه خدمات سرپايي به وي و خانواده‌اش اقدام مي‌نمايند.

ب- مراكز سطح دو ( اقامت كوتاه مدت): مراكزي كه امكان اقامت كودك حداكثر تا 21 روز فراهم مي‌كنند( موضوع جزء « الف » بند (5) ماده( 1) اين آيين‌نامه)

ج- مراكز سطح سه (اقامت ميان مدت) : مراكزي كه امكان اقامت كودك را حداكثر تا يك سطح مهيا مي‌كند. 0 موضوع جزء «ب» بند (5 ) ماده (1) اين آيين‌نامه )

د- مراكز سطح چهار ( اقامت دراز مدت) : مراكزي كه امكان اقامت كودكان بي‌سرپرست يا بدسرپرست را تا پايان 18 سالگي تأمين مي‌كند.(موضوع جزء «ج» بند (5) ماده (1) اين آيين‌نامه)

7- پذيرش : برقراري رابطه پايدار حرفه‌اي كه زمينه را براي اجراي فرآيند مشكل گشايي در سطح مختلف فراهم مي‌كند. پذيرش در سه سطح زير انجام مي‌پذيرد:

الف – پذيرش سطح يك : برقراري ارتباط فعال مددكار با كودك خياباني براي فراهم نمودن حمايتهاي لازم ، بدون نگهداري كودك در مر كز اقامت . اين نوع پذيرش در مركز كودكان خياباني سطح يك صورت مي‌پذيرد.

ب- پذيرش سطح دو : اقامت كوتاه مدت كودك خياباني در مركز سطح دو براي دريافت خدمات تخصصي بيشتر . ( پذيرش سطح (2) از طريق از سطح (1) يا به طور مستقيم انجام مي‌شود).

ج- پذيرش سطح : اقامت ميان مدت كودك خياباني در مركز سه براي دريافت خدمات تخصصي و حمايتهاي بيشتر .( پذيرش سطح (3) از طريق ارجاع از سطوح (1) و (2) انجام مي شود).

د- مراكز سطح چهار ( اقامت بلند مدت): اين مراكز مستقيماً و يا با اعطاي مجوز رسمي سازمان بهزيستي كشور به اشخاص حقيقي و حقوقي تأسيس و اداره مي‌شوند.

تبصره – اقامت بلند مدت و ميان مدت كودكان خياباني كه در مراكز سطح (39 و (4) انجام مي‌گيرد مي‌تواند به اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و مؤسسات غير دولتي علاقمند و واجد صلاحيت واگذار شود . ضوابط و شاخصهاي تشكيل ( فضاي فيزيكي، نيروي انساني و غير ) نحوه اداره و كنترل كيفيت اين مراكز بر اساس آيين‌نامه ضوابط تاسيس و انحلال مراكز نگهداري كودكان خياباني، موضوع بند (2) ماده (26) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – توسط سازمان بهزيستي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

8- ترخيص : پايان اقدامات تيم تخصصي مراكز و دستيابي به اهداف تعيين شده كه منجر به پاسخگوي به نيازهاي كودك در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مي‌گردد. بازگشت كودك به كانون خانواده اولويت اقدامات ترخيص مراكز خواهد بود.

9- پيگيري : سلسله اقداماتي كه به منظور پيشگيري از بروز مجدد مشكل براي كودك پس از ترخيص از طريق تماس با خانواد و بازديد از شرايط خانوادگي يا دعوت والدين يا خانواده كودك يا سرپرستان وي جهت بررسي و مشاوره‌هاي مددكاري انجام مي‌پذيرد.

10-توانمندسازي : فرآيندي است كه طي آن مجموعه اقدامات و خدماتي با هدف تحقق زندگي عادي باحداقل وابستگي به منابع حمايتي و ارتقاء تواناييها و مهارتهاي آموزشي ، اجتماعي و حرفه‌آموزي به كودك و يا خانواده وي ارايه مي‌شود.

11-تيم تخصصي : شامل گروهي از متخصصين و كارشناسان از جمله سرپرست مركز، روانشناس ، مددكار اجتماعي، روانپزشك، پزشك ، پرستار ، كارشناس حقوقي ، مربي و غيره است كه به صورت سيار يا ثابت به ارايه خدمات تخصصي به كودك خياباني و خانواده وي مي‌پردازند.

12-نهادهاي حامي: كليه نهادها و سازمانهايي كه به استناد اساسنامه يا وظايف سازماني‌، نسبت به ارايه تمام يا بخشي از خدمات موضوع اين آيين نامه به كودكان خياباني اقدام مي‌نمايند.

فصل دوم – روند اجرايي

ماده 2- سازمان بهزيستي كشور موظف است با همكاري و مشاركت شهرداري ، انجمنهاي خيريه، تشكلهاي غير دولتي و نيروي انتظامي و با استفاده از مددكار اجتماعي ( در قالب تيم تخصصي سيار يا مستقر در مراكز كه با همكاري شهرداريها سازماندهي خواهد شد) . نسبت به شناسايي ، جذب ،پذپرش و توانمند سازي كودكان خياباني در كليه مراكز استانها و در صورت صلاحديد كار گروه اجتماعي استان در شهرهاي بالاي دويست هزار نفر اقدام نمايد.

تبصره1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در مواردي كه سلامت جسماني و رواني كودك در معرض خطر جدي قرار مي‌گيرد در امر جذب سازمان بهزيستي كشور همكاري نمايد.

ماده 3- در هر مرحله مسئوليت پيگيري پس از ترخيص كودك به عهده مركز ترخيص كننده است به جز مركز سطح يك موضوع اين آيين نامه و اين امر تا رسيدن وي به فرجام قابل اطمينان ادامه مي‌يابد.

ماده 4- در صورت تحويل كودك خياباني به خانواده ، بهزيستي استانها و ساير نهادهاي حامي موظفند در زمينه حمايت مادي و معنوي خانواده اقدامات لازم را به عمل آورند و هر شش ماه يك بار گزارش اقدامات خود را به سازمان بهزيستي كشور و كارگروه اجتماعي استان اعلام نمايند.

ماده 5- اداره كل بهزيستي استانها به منظور تأمين هماهنگي بين بخشي و استفاده از همكاري ساير سازمانها و ادارات كل ذي‌ربط موظفند مسايل مربوط به ساماندهي كودكان خياباني را به طور مستمر در كارگروه اجتماعي استان مطرح و نسبت به جلب همكاري و مشاركت سازمانها و نهادهاي ذي‌ربط اقدام نمايند.

فصل سوم – وظايف سازمانها و نهادهاي همكار در سازماندهي كودكان خياباني

ماده 6- سازمانها و نهادهاي همكار در فرآيند ساماندهي كودكان خياباني در زمينه‌هاي تعيين شده زير همكاري خواهند نمود:

1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران:

الف – برقراري امنيت در كليه مراحل اجرايي( امنيت مراكز و تيمهاي سيار).

ب– اقدامات لازم براي اجراي تبصره (2 ) ماده (2) اين آيين‌نامه .

ج– تعيين تكليف كودكان خياباني بزهكار.

2- وزارت دادگستري :

الف – صدور مجوز‌ها و احكام قضايي لازم درمراحل مختلف ساماندهي .

ب- ارايه مشاوره حقوقي لازم جهت تسهيل ساماندهي كودكاني خياباني.

3-شهرداري :

الف – تخصيص و تجهيز فضاي فيزكي مناسب جهت اجراي مراحل ساماندهي به استناد ماده (6) قانون شهرداريها.

ب- تأمين امكانات مورد نياز ساماندهي يا اجراي تصميمات كارگروه اجتماعي استان .

4-وزارت كار و امور اجتماعي :

الف – ارايه تسهيلات اعتباري اشتغالزا به خانواده‌هاي جوياي كار كودكان خياباني و كودكاني بالاي پانزده سال ( با اولويت ).

ب- آموزش رايگان مهارتهاي شغلي به خانواده كودكان خياباني و كودكان بالاي پانزده سال توسط سازمان آموزش فني و حرفه‌اي .

1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي :

الف – تأمين نيازهاي بهداشتي و درماني كودكان خياباني و خانواده در جه اول آنان و تأمين پزشك و پرستار مورد نياز مراكز ساماندهي كودكان خياباني.

ب- ارايه خدمات بهداشت و درمان در مراكز سطح (2) و (3) و

2- سازمان بيمه و خدمات درماني:


تأمين و صدور بيمه نامه خدمات درماني براي كودك و خانواده درجه اول وي حسب اعلام بهزيستي استانها.

3- سازمان تأمين اجتماعي :

پوشش درماني و خدماني مورد نياز كودك و خانواده درجه اول وي در مراكز درمان و بيمارستانهاي تابعه بدون دريافت وجه.

4- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران :

الف- انجام اقدامات فرهنگي و تبليغي لازم .

ب- تهيه برنامه‌ها و تيزرهاي لازم براي آگاه سازي اقشار مختلف جامعه

ج- همكاري رسانه‌اي با سازمانهاي مسئول در جهت انجام وظايف محوله به آنان.

5- جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران:

تأمين خدمات حمايتي و انسان دوستانه جهت كودك و خانواده وي در حد مقدور حسب درخواست بهزيستي استانها.

10-وزارت آموزش و پرورش :

الف – هشدار و آگاه سازي اوليا دانش‌آموزان از طريق طرح مسئله توسط انجمنهاي اوليا و مربيان .

ب- شناسايي و راهنمايي دانش‌آموزاني كه در معرض آسيب هستند از طريق اوليا و مربيان.

پ- شناسايي و راهنمايي دانش آموزاني كه در معرض آسيب هستند از طريق مشاور مدرسه با همكاري مددكاران سازمان بهزيستي .

ج- ارايه آموزشهاي لازم و آگاه سازي دانش‌آموزان توسط مربيان و معلمان در خصوص خطرات فرار از خانه و گروههاي آسيب رسان و دامهاي اجتماعي .

11-كميته امداد امام (ره) :


اعمال حمايتهاي لازم از خانواده‌هاي تحت پوشش حمايتي كه داراي كودكان خياباني بوده‌آند.

فصل چهارم – هماهنگي و نظارت

ماده 7- هماهنگيهاي لازم و نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين نامه در استانها توسط كارگروه اجتماعي استان اعمال خواهد شد.

تبصره – چنانچه كار‌گروه اجتماعي استان ضروري بداند ، كارگروهي با تركيب و وظايف مشابه در سطح شهرستان نيز قابل تشكيل خواهد بود.

ماده 8- اداره كل بهزيستي استانها موظفند محورهاي زير را در كارگروه اجتماعي استان مطرح و نسبت به تحقق موارد زير پيگري نمايند:

1- بررسي فرآيند و عملكرد هر يك از دستگاهها و نهادهاي مجري در هر يك از مراحل اجراي طرح ساماندهي .

2- بررسي و رسيدگي به شكايات و تخلفات و بررسي گزارشهاي ادارات بهزيستي يا كار گروه اجتماعي شهرستان.

3- فراهم نمودن تمهيدات لازم براي تسهيل اجراي برنامه‌ةاي عملياتي ساماندهي كودكاني خياباني در سطح استان.

4- ايجاد تعهد و حمايت سياسي از اجراي برنامه‌هاي عملياتي ساماندهي كودكان خياباني در سطح استان .

5– برقراري هماهنگي بين بخشي در سطح سازمانها و نهادهاي اجرايي دولتي و غير دولتي در راستاي تحقق اهداف برنامه.

6- ارزيابي عملكرد و پايش مستمر شاخصهاي تعيين شده در سطح استان.

7- تحليل وضع موجود در استان بر اساس گزارشهاي دريافت شده از شهرستانها.

8- ترسيم وضعيت مطلوب استان بر اساس شاخصهاي كشور و داده‌هاي شهرستانها.

9- تهيه چارچوب آموزش، برقراري ارتباط و اطلاع رساني عمومي و ايجاد هماهنگي در زمينه‌هاي زير:

الف – برقراري ارتباط با انجمنهاي خيريه و اطلاع رساني در اين زمينه .

ب- برقراري ارتباط با مسئولان سياسي ، اجتماعي و مذهبي استان و جلب حمايت آنان.

ج- آگاه سازي مردم از آرمانها و هدفهاي برنامه با استفاده از وسايل ارتباط جمعي استان.

10-جمع‌آوري و تحليل مستندات و گزارشهاي ادواري و موردي شهرستانها.

11-ايجاد بستر لازم جهت توانمندسازي فرد و خانواده وي .

تبصره – در صورت تشخيص كارگروه اجتماعي استان، ساير سازمانها و نهادها علاوه بر سازمانها و نهادهاي موضوع ماده (6) اين آيين نامه با سازمان بهزيستي كشور در فرآيند ساماندهي كودكان خياباني همكاري خواهند نمود.

فصل پنجم : مقررات عمومي

ماده 9- سازمان بهزيستي كشور موظف است با مشاركت و همكاري سازمانها و نهادهاي ذي‌ربط نسبت به راه‌اندازي مراكز سطوح چهارگانه موضوع اين آيين نامه در كليه مراكز استانهايي كه با مشكل كودكان خياباني مواجه مي‌باشند اقدام نمايد.

ماده 10- سازمان بهزيستي كشور مجاز است از محل اعتبارات سازماندهي كودكان خياباني نسبت به جذب نيروي متخصص مورد نياز به صورت قراردادي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايدند.

ماده 11- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين آيين نامه را تأمين و در اختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار دهد.

ماده 12- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هماهنگي اجراي اين آيين نامه را بر عهده داردو اين امر را توسط شورايي متشكل از دستگاه‌هاي ذي‌ربط در ماده (6) به انجام مي‌رساند و هر شش ماه يك بار گزارش اقدامات انجام يافته را تحليل و جمع‌بندي و به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ارايه خواهد نمود.

معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

قانون مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي متکديان

در هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ 15/2/87 آیین نامه ای به ...

قانون معافیت های سربازي

به موجب قانون مصوب سال 83 مجلس شوراي اسلامي افرادي كه به تشخيص كميسيون پزشكي ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister