صفحه اصلی | اسناد و قوانین | قوانین | قانون تشكيل شوراي ملي سالمندان

قانون تشكيل شوراي ملي سالمندان

ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی به سالمندان

ماده 1- منظور از سالمند در اين آيين نامه كليه افراد 60 سال و بالاتر مي باشند.
ماده 2 – منظور از ساماندهي، بهبود روش زندگي و ارتقاي كيفيت آن  ايجاد رضايت از زندگي در سالمندان از طريق ارائه خدمات رفاهي، بهداشتي، درماني و توانبخشي مي باشد كه با رعايت سياستها و خط مشيهاي زير انجام مي پذيرد:
الف – فراهم ساختن امكان تداوم حضور سالمند در جامعه
ب – تأكيد بر حفظ موقعيت و جايگاه سالمد در خانواده
پ – تأمين حداقل نيازهاي اساسي سالمندان نيازمند در كشور
ت – تأكيد بر حفظ احترام شأن و حرمت سالمند
ث – فراهم ساختن امكان مشاركت مردم، انجمنها و موسسات غيردولتي
ماده 3 – به منظور ساماندهي سلامت و رفاه سالمندان شوراي ملي سالمندان به رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دبيري رئيس سازمان بهزيستي كشور و با حضور اعضاي ذيل تشكيل مي گردد.
الف – وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا يكي از معاونان وي
ب – وزير مسكن و شهرسازي يا يكي از معاونان وي
پ – وزير امور اقتصادي و دارايي يا يكي از معاونان وي
ت – وزير كشور يا يكي از معاونان وي
ج – وزير بازرگاني يا يكي از معاونان وي
چ – وزير جهاد كشاورزي يا يكي از معاونان وي
ح – رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا يكي از معاونان وي
خ – رييس سازمان صدا و سيمايي جمهوري اسلامي ايران
د – رئيس سازمان تربيت بدني يا يكي از معاونان وي
ذ – رئيس سازمان بازنشستگي كشوري
ر – رئيس سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح
ز – مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي
ژ – سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)
س – سه نفر از متخصص دانشگاهي صاحب نظر در امر سلامت سالمندان به انتخاب رئيس شورا
تبصره 1 – در صورت نياز از نمايندگان ساير بخشها يا سازمانها نيز دعوت خواهد شد تا با حق رأي شركت نمايند.
تبصره 2 – شوراي ملي سالمندان هر شش ماه يك بار در حضور رئيس جمهور تشكيل خواهد شد.
ماده 4 – وظايف شوراي ملي سالمندان به شرح زير مي باشد:
الف – سياست گذاري در جهت تأمين سلامت و رفاه سالمندان كشور
ب – تصويب برنامه هاي مربوط به سالمندان در دستگاههاي اجرايي
پ – هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي براي سازماندهي امور سالمندان و اجراي برنامه هاي مصوب شورا.
تبصره 1 – آيين نامه داخلي شوراي مزبور دراولين جلسه شورا به تصويب خواهد رسيد.
تبصره 2 – دبيرخانه شوراي ملي سالمندان در محل سازمان بهزيستي كشور تشكيل خواهد شد.
ماده 5 – وظايف دبيرخانه شوراي ملي سالمندان به شرح زير مي باشد:
الف – تدوين سياستها و برنامه هاي مرتبط با سلامت و رفاه سالمندان
ب – تعيين دستور جلسات شورا و برگزاري جلسات و دعوت از اعضاء
پ – پيگيري اجراي تصميمات شورا و دريافت گزارش عملكرد از دستگاههاي ذيربط
ت – تهيه گزارش پيشرفت برنامه ها و تخلفات دستگاهها از  اجراي تصيمات
ث – تهيه بانك اطلاعات سالمندان كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط
ماده 6 – سازمان بهزيستي كشور مجاز است مبالغي را به شرح ذيل به عنوان يارانه حق مراقبت و نگهداري سالمند در مراكز توانبخشي و نگهداري و منازل به صاحبان مراكز مذكور در بخش غيردولتي و خانواده ها و ديگر افراد مراقبت كننده پرداخت و به نحو هزينه كرد آن نظارت نمايد:
الف – جهت مراقبت و نگهداري هر يك از سالمندان نيازمند در مراكز توانبخشي و نگهداري غيردولتي تا 75 درصد هزينه سرانه تمام شده براي نگهداري سالمند در بخش دولتي
ب – جهت مراقبت و نگهداري هر يك ز سالمند نيازمد در خانواده سالمند و يا منازل افراد واجد شرايط تا 40 درصد هزينه سرانه تمام شده براي نگهداري سالمند در بخش دولتي
تبصره 1 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است يارانه هاي موضوع بندهاي “الف” و “ت” را تأمين و در لوايح بودجه سنواتي ذيل رديف سازمان بهزيستي استانها منظور نمايد.
تبصره 2 – هزينه سرانه تمام شده براي مراقبت و نگهداري هر سالمند در بخش دولتي هر استان با در نظر گرفتن شاخصهاي درماني و توانبخشي منطقه مربوط، همه ساله توسط كار گروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار سازمان بهزيستي استان، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و استانداري استان مربوط تعيين مي گردد. مصوبات اين كار گروه با اكثريت آراء براي سازمانهاي تابع، لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 3 – هزينه نگهداري آن عده از سالمنداني كه بي سرپرست يا مجهول الهويه هستند، تماماً از محل اعتبارات سازمان بهزيستي كشور تأمين و در اختيار مراكز نگهداري كننده غيردولتي قرار داده خواهد شد.
ماده 7 – سازمان بهزيستي كشور موظف است به منظور تشويق و ترغيب بخش غيردولتي به گسترش و ايجاد مراكز نگهداري و توانبخشي سالمندان از محل وجوه اداره شدهاي كه در لوايح بودجه سنواتي منظور مي گردد، تسهيلات اعتبار قرض الحسنه جهت احداث يا خريد يا تأمين وديعه اجاره ساختمان، تجهيز و راه اندازي مركز تا ميزان 90 درصد هزينه هاي مورد نياز در اختيار متقاضيان ايجاد مراكز مذكور قرار دهد.
ماده 8 – سازمان بهزيستي كشور موظف است نسبت به تأمين وسايل كمكي از قبيل سمعك، عينك، صندلي چرخدار، واكر و مانند آن اقدام نمايد.
ماده 9 – سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است كليه افراد سالمند قانون پوشش بيمه خدمات درماني از محل اعتباراتي كه در لوايح بودجه سنواتي براي آنان منظور مي گردد، تحت پوشش بيمه درمان درآورد.
ماده 10 – سازمان بهزيستي كشور با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) موظف است كليه سالمندا زير خط فقر را تحت پوشش حمايتي قرار دهد و نسبت به شناسايي خانواده هايي كه تمايل به نگهداري سالمندان در مناطق شهري و روستايي دارند اقدام و نتيجه را به دبيرخانه شوراي مذكور اعلام نمايد.
ماده 11 – وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است براي كمك به تأمين مسكن سالمندان نيازمند فاقد مسكن اقدام نمايد و تمهيدات لازم براي تخصيص يارانه تعمير و بازسازي مسكن براي سالمندان نيازمند فراهم گردد.
ماده 12 – به منظور ايجاد تشكلهاي مردمي و مراكز روزانه سالمندانف شهرداريها، سازمانها و كانونهاي بازنشستگي موظفند نسبت به تأمين حمايتهاي مالي و فضاي فيزيكي مناسب در جهت ايجاد تسهيلات لازم براي پر نمودن اوقات فراغت، انجام ورزش، راه اندازي تورهاي ساحتي، مطالعه و فعاليتهاي تحت نظارت افراد ذيصلاح اقدام نمايند.
ماده 13 – درجهت تأمين امنيت غذايي سالمندان، وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، بازرگاني، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورمكلفند درجهت ارتقاي سواد تغذيه اي، تعيين الگوي مصرف، در دسترس قرار دادن مواد غذايي مورد نياز و بهبود قدرت خريد سالمندان اقدام كنند.
ماده 14- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است درجهت تكريم مقام سالمند، ايجاد نگرش مثبت در سالمندان و آموزش شيوه زندگي سالم مشتمل بر توصيه هاي تغذيه اي، ورزشي، بهداشت روان و غيره به سالمندان و با هماهنگي دبيرخانه شوراي ياد شده برنامه هاي لازم را تهيه و پخش نمايد.
ماده 15 – شهرداريها موظفند ضمن جلب مشاركت سالمندان و كسب نظرات ارزشمند ايشان، اقدام لازم را در زمينه ايجاد ساختار مطلوب در فضاهاي مختلف شهري به عمل آورند.
ماده 16 – سازمان تربيت بدني موظف است امكانات و تسهيلات مناسب را جهت ورزش دوران سالمندي فراهم نمايد.
ماده 17 – كليه دستگاهها موظفند اقدامات لازم را در خصوص حمايت از انتقال تجربيات سالمندان به افراد جوان در حيطه كاري خود به عمل آورند.
ماده 18 – باتوجه به نامناسبت بودن كليه شاخص هاي سلامتي، اجتماعي و اقتصادي در زنان سالمند، كليه دستگاهها موظفند درحيطه وظايف خود توجه ويژه به زنان سالمند نمايند.
ماده 19 – باتوجه به بافت جمعيتي و امكانات موجود در مناطق شهري و روستايي، كليه دستگاهها موظفند خود توجه ويژه به سالمندان روستايي نمايند.
ماده 20 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است مساعدتهاي مالي لازم را در جهت تسهيل استفاده از مركز ارائه دهنده برنامه هاي فرهنگي و هنري فراهم كند.
ماده 21 – وزارت آموزش و پرورش موظف است آموزشهاي لازم را جهت تكريم سالمندان در خانواده به منظور
بهره مندي از تجارب سالمندان و شيوه زندگي سالم جهت دستيابي به سالمندي سالم وفعال متناسب با هريك از مقاطع در كتب درسي منظور و در مناسبتهاي خاص مطرح نمايد.
ماده 22 – به منظور پيشگيري از اعمال خشونت عليه افراد سالمند درخانواده و جامعه ضروري است دستگاههاي ذيربط ضمن پيشنهاد و جلب حمايتهاي قانوني اقدامات لازم را انجام دهند.
ماده 23 – اعتبار مورد نياز براي اجراي مفاد اين آيين نامه علاوه بر اعتباراتي كه تا كنون در بودجه سالانه براي دستگاههاي ارائه دهنده خدمات لازم به سالمندان پيش بيني گرديده است. از محل اعتبارات ويژه اي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تحت عنوان برنامه هاي ساماندهي سالمندان در ذيل رديفهاي اعتباري دستگاههاي ذيربط يا در رديف مستقل براي برنامه هاي جديد در لوايح بودجه سنواتي منظور مي نمايد، تأمين و پرداخت
مي گردد.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

قانون مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي متکديان

در هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ 15/2/87 آیین نامه ای به ...

قانون ساماندهي کودکان خياباني

فصل اول – كليات ماده 1- اصطلاحات زير در آيين ‌نامه در معاني مشروح مربوط ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister